Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 311/2017 " Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει τις πιστώσεις εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ), ποσού 252.697,25€, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση ως ακολούθως:

  1. ΣΑΤΑ έτους 2017 3η έως 12η εντολή, ποσού 250.725,00€.
  2. Υπόλοιπο από αδιάθετη ΣΑΤΑ 2017 προηγούμενης απόφασης κατανομής Νο 191/12.09.17 ποσού 1.972,25€.

Το συνολικό ποσό των 252.697,25€, προτείνεται να κατανεμηθεί ως εξής:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (Κ/Ξ ΜΑΔΡΑΣ - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΡΑΣ Ο.Ε.)

252.697,25€

 

Σύνολο:

252.697,25€

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 358 φορές