Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 239/2017 "Παράταση σύμβασης συνεργασίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με την εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρύνει την παράταση ισχύος τησ σύμβασης συνεργασίας, για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με την εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» για ένα (1) ακόμα έτος, ήτοι έως την 28η Σεπτεμβρίου 2018, βάσει του άρθρου 5 της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 477 φορές