Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 238/2017 "Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.», εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της κο Δημήτριο Σφελάγγη, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου -Χολαργού με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 24273/28-09-2017.
Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 06.05.2016, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 08.06.2016 και με τελικό ποσό 674.799,45€ με Φ.Π.Α. 23%. Η προσωρινή - οριστική παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008 και όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012, καθώς και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 394 φορές