Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 236/2017 "Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - τακτοποιητικός του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «NEXUS CONSTRUCTIONS E.E.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 Η δαπάνη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη είναι 212.107,67€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 263.013,51€. Η μείωση της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 108,45€.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 446 φορές