Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 234/2017 " Έγκριση του από 29.09.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου του Δήμου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Την έγκριση του από 29.09.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου του Δήμου, ως ακολούθως:


1. Αποξήλωση εγκαρσίων μειωτήρων ταχύτητας προϋπολογισμού 5.598,60€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Δημήτριος Άνθης)

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 472 φορές