Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 231/2017 "Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για το έτος 2018"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Καθορίζει το ύψος των τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού για το έτος 2018 όπως αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 473 φορές