Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 214/2017 "Έγκριση δαπάνης για την έκδοση - ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
1. την έκδοση / ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, προκειμένου οι αναφερόμενοι στην εισήγηση μόνιμοι υπάλληλοι του Δόμου Παπάγου - Χολαργού κατηγορίες ΔΕ Οδηγών, να μπορούν να οδηγούν τα οχήματα του Δόμου μας που διαθέτουν ψηφιακό ταχογράφο,
2. η σχετικό δαπάνη για το έτος 2017, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.050€ και αφορά τρεις (3) ανανεώσεις και τέσσερις (4) νέες κάρτες, θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6495.0006 του τρέχοντος προϋπολογισμού και θα προβλεφθούν οι σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών,
3. η πληρωμή της σχετικός δαπάνης θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 591 φορές