Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 117/2016 Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με αρ. μελέτης 2017108

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», συνολικού ποσού 223.894,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017108 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων - Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 223.894,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6278.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2017, ενώ έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση σε αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 447 φορές