Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 108/2017 Ορισμός τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", ως εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα:

Ορίζει τακτικό μέλος του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", ως εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων την κα Αφροδίτη Κουρή, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 515 φορές