Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 70/2017 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2017, προκειμένου να αποδεσμευθούν ποσά από τον προϋπολογισμό που δεν θα χρησιμοποιηθούν εντός του έτους 2017.

Η αναδιάρθρωση κατανομής της δαπάνης των κατωτέρω έργων και μελετών και ο καταμερισμός τους κατά έτος, διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Κ.Α. 30.7332.0021 «συντήρηση πλατειών Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου»

Προϋπολογισμός έργου: 100.000,00€

2017 → 50.000,00€ 2018 → 50.000,00€

  1. Κ.Α. 30.7333.0036 «ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας»

Προϋπολογισμός έργου: 200.000,00€

2017 → 50.000,00€ 2018 → 150.000,00€

  1. Κ.Α. 30.7412.0025 «οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου»

Προϋπολογισμός έργου: 74.000,00€

2017 → 14.000,00€ 2018 → 60.000,00€

  1. Κ.Α. 30.7412.0026 «οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού»

Προϋπολογισμός έργου: 74.000,00€

2017 → 14.000,00€ 2018 → 60.000,00€

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 421 φορές