Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 62/2017 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 27.096,18€ με αναθεώρηση, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 33.600,00€.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 395 φορές