Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 47/2017 Χορήγηση κινητών τηλεφωνικών συσκευών, καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης ανά συσκευή και ορισμός δικαιούχων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη χορήγηση κινητών τηλεφωνικών συσκευών, τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης ανά συσκευή και των ορισμό δικαιούχων, με θητεία από 09.03.2017 έως 31.08.2019, ως ακολούθως:

  1. Αντιδήμαρχο κα Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως),

  2. Αντιδήμαρχο κα Άννα-Μαρία Τσικρικώνη (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως),

  3. Αντιδήμαρχο κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως),

  4. Αντιδήμαρχο κα Βίκυ Νικάκη (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως),

  5. Αντιδήμαρχο κα Γεωργία Αρβανίτη (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως),

  6. Δύο (2) Διευθυντές οργανικών μονάδων, οι οποίοι καθορίζονται με σχετική απόφαση Δημάρχου (εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η αριθ. 1143/29-10-2014 απόφαση Δημάρχου).

Αναφορικά με τον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα ισχύει η αριθ. 198/07-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 438 φορές