Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 12/2017 Επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση :

  1. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Ι 1735 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τον κο Γεώργιο Καλαμπάκα του Παναγιώτη, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€, στον Κ.Α. 00.8261.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή του.

  2. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Μ648 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τον κο Ελευθέριο Δόγια του Σωτηρίου, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€, στον Κ.Α. 00.8261.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή του.

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 392 φορές