Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 344/2016 Επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

  1. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Μ 575 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τον κο Ελευθέριο Μπουϊκίδη του Αγαπίου, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€, στον Κ.Α. 00.8261.1000 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή του.

  2. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Μ 15 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από την κα Ιωάννα Μιχαλακέα Παναγούλια του Χαράλαμπου, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€€, στον Κ.Α. 00.8261.1000 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή της.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 546 φορές