Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 342/2016 Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των 21,74€, στην κα Ελεωνόρα Διδασκάλου του Δημητρίου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν και την πίστωση του εν λόγω ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.8261.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, στο όνομα της δικαιούχου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 657 φορές