Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 335/2016 Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην εκστρατεία “Εcomobility 2016-2017”, για την οικολογική μετακίνηση και την ελεύθερη προσβασιμότητα στην πόλη μας

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Εκστρατεία «ECOMOBILITY 2016 - 2017», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Το κόστος για την 9μηνη εκστρατεία, το οποίο θα αποδοθεί στον εθελοντικό οργανισμό ECOCITY, ανέρχεται σε 1.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Η δαπάνη περιλαμβάνει : Δημιουργία και εκτυπώσεις έντυπου υλικού (αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα, έπαινοι), ενημερωτικές επισκέψεις, υπηρεσία υποστήριξης Δήμου, πλάνο δημοσιότητας και κείμενα δελτίων τύπου - καθοδήγηση σε διοργάνωση τοπικών δράσεων και ενεργειών.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

 

Διαβάστηκε 524 φορές