Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 334/2016 Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2015-2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει, την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2015-2019.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 615 φορές