Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 311/2016 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οικονομικού έτους 2017, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων έχει ως ακολούθως :

 

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ €

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

14.181.686,14

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2.524.978,08

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1.825.211,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

2.629.341,20

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.161.270,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

10.500.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

34.822.486,42

 

 ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ €

6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

17.993.208,57

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9.735.526,00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

7.011.019,98

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

82.731,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

34.822.486,42

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 589 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 10 Μαϊ 2017