Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 285/2016 Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, τον κατά το Νόμο έχοντα, Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οικονομικού έτους 2015, ως ακολούθως :

Α. Γενική Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων :

 

Α. ΕΣΟΔΑ

Τακτικά και έκτακτα: 19.440.283,08€

Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2014: 4.524.061,78€

Σύνολο : 23.964.344,86€

 

Β. ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές: 18.188.543,14€

Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2015: 5.775.801,72€

Σύνολο : 23.964.344,86€

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Διαβάστηκε 486 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 08 Μαϊ 2017