Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 279/2016 Έγκριση Μελέτης του έργου : «Επίστρωση με ελαστικό τάπητα και ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον λόφο Τσακού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση περιοχής πρώην λατομείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, την μελέτη του έργου : «Επίστρωση με ελαστικό τάπητα και ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον λόφο Τσακού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση περιοχής πρώην λατομείου “ΤΣΑΚΟΣ” ως εγκατάσταση Αθλητισμού - Αναψυχής», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Για το ανωτέρω έργο, έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση περιοχής πρώην λατομείου “Τσακός” ως εγκατάσταση αθλητισμού - αναψυχής».

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 572 φορές