Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 276/2016 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ως ακολούθως :
1. στη θέση του κου Εμμανουήλ Αρχοντάκη, Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, την κα Αθηνά Κουλοπούλου, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 629 φορές