Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 275/2016 Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι :
1. Την κοπή του δέντρου (λεύκα), την νέκρωση της ρίζας και την απομάκρυνση της, ταυτόχρονα με την αναγκαία επισκευή του πεζοδρομίου, με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επί της οδού Αθ. Διάκου 4 και Φειδίου 10 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 20826/05-09-16 αιτήσεως του κου Θεμιστοκλή Κονδύλη.

2. την κοπή, νέκρωση, εκρίζωση του βραχυχίτωνα, την επισκευή του πεζοδρομίου με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την ταυτόχρονη αντικατάσταση και φύτευση δύο νέων δενδρυλλίων, στα δύο κενά που θα δημιουργηθούν, στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αναστάσεως 119 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, προκειμένου να μην προκαλούνται ατυχήματα στους πεζούς από την ύπαρξη σπασμένων και υπερυψωμένων, ανισοϋψών πλακών.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 671 φορές