Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 273/2016 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», με ανάδοχο τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 46.223,46€, εκ των οποίων 37.267,36€ για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών), 49,71€ για πρόβλεψη αναθεώρησης, 8.956,10€ για ΦΠΑ 24%, ενώ η εργολαβική σύμβαση ήταν 46.273,17€.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο κατά 49,71€.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 686 φορές