Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 271/2016 Έγκριση του από 22.09.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την έγκριση του από 22.09.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου, ως ακολούθως :
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Υ. ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -1, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ.Π. (ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90)
προϋπολογισμού 11.679,33€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου)

Πρόεδρο : Νικόλαος Θεοδωρίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρωτή : Δήμητρα Σταύρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
Μέλος : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2016
προϋπολογισμού 12.577,24€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου)

Πρόεδρο : Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρωτή : Πηγή Κρικοχωρήτη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου
Μέλος : Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Ξανθή Αντωνοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
προϋπολογισμού 12.593,97€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου)

Πρόεδρο : Αργύριος Μαυρομαράς, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρωτή : Αναστασία Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Μέλος : Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
προϋπολογισμού 188.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Δημήτριος Άνθης)

Πρόεδρο : Αγγελική Δεληγιώργη, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
Αναπληρωτή : Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Μέλος : Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Αρχιμήδης Φάρκωνας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 550 φορές