Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 270/2016 Έγκριση του από 21.07.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την έγκριση του από 21.07.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου, ως ακολούθως :
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 προϋπολογισμού 10.236,39€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
Πρόεδρο : Αργύριος Μαυρομαράς, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρωτή : Αναστασία Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Μέλος : Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 442 φορές