Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 269/2016 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (ΔΟΠΑΠ)» ως ακολούθως :
1. στη θέση της κας Ιωάννας Μαλαγαρδή, τον κο Πέτρο Παπαλέξη, ως τακτικό μέλος του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (ΔΟΠΑΠ)».

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 528 φορές