09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση ισχύος των συμβάσεων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και συγκεκριμένα: α) υπ’ αριθ. 14612/2018 με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τού Κοινωνικού Παντοπωλείου τού Δήμου» (τμήμα Β.1.1 & τμήμα Β.1.2 «Είδη Παντοπωλείου Δήμου»), με την εταιρεία «ΑΓΑΘΗΣ FOOD Ε.Π.Ε.», για το διάστημα τριών (3) μηνών από την αρχική λήξη της, ήτοι έως 21-09-2019, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο και το συμβατικό ποσό, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

 Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου», το οποίο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-09-2017 σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 26300/12-10-2017 βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή τού έργου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - τακτοποιητικό τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «NEXUS CONSTRUCTIONS E.E.», όπως συντάχτηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας - κακοποιητικός, συντάχτηκε για να παραλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής στις θέσεις που υποδείχτηκαν στον ανάδοχο και την τελευταία αναλυτικό επιμέτρηση. Συγκεκριμένα έγινε η ανακατασκευή των πεζοδρομίων στις παρακάτω οδούς:

 1. οδός Κρέσνης (από Φειδίου έως Θεσσαλονίκης),
 2. οδός Κρέσνης (από Χρυσ. Σμύρνης έως Ναυαρίνου),
 3. οδός Χίου (από Αριστοτέλους έως 17η Νοέμβρη),
 4. οδός Φύου (από Αρκαδίου έως Αριστοτέλους),
 5. οδός Αριστοτέλους 9 & 11,
 6. οδός Π. Τσαλδάρη 1-5 & 10 (από Χίου έως Μενίππου),
 7. οδός Χαρών 36Α & 36Β,
 8. οδός Πάφου (από Μονής Κύκκου έως Εθν. Αμύνης),
 9. οδός Εθν. Αμύνης 36 & Πάφου,
 10. οδός Εθν. Αμύνης 71-73 (από Αν. Ρωμυλίας έως Ανδριανουπόλεως),
 11. οδός Βυζαντίου (από Εθν. Αμύνης έως Πίνδου),
 12. οδός Σύρου (από Φανερωμένης έως Θεμιστοκλέους),
 13. οδός Σύρου (από 17η Νοέμβρη έως Αριστείδου),
 14. οδός Σύρου (από Θεμιστοκλέους έως 17η Νοέμβρη),
 15. οδός Κεφαλληνίας (από Φανερωμένης έως 17η Νοέμβρη),
 16. οδός Εθν. Αντιστάσεως 4-10 (από οδός Σωκράτους έως οδός 17η Νοέμβρη).

Η δαπάνη τού 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα - τακτοποιητικού, παρουσιάζει μείωση κατά 42,97€ χωρίς Φ.Π.Α. και 53,29€ με Φ.Π.Α. έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. είναι 139.628,39€, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 173.139,20€.

 Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - τακτοποιητικό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» του Δημητρίου», όπως συντάχτηκε από τη Διεύρυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο παρών 3οσ Ανακεφαλαιωτικός πίνακας - τακτοποιητικός, συντάχτηκε για να παραλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτός προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής σε οδούς που προβλέπονταν στη μελέτη και μετά την τελευταία αναλυτική επιμέτρηση.

Συγκεκριμένα έγινε συντήρηση ασφαλτοτάπητα, διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών στις παρακάτω οδούς:

 1. οδός Εθν. Αμύνης (από Υμηττού έως Αναστάσεως),
 2. οδός 8ης Μεραρχίας (από Στρ. Παπάγου έως Κορυτσάς),
 3. οδός Κορυτσάς (από Κυδωνιών έως 8ησ Μεραρχίας),
 4. οδός Πίνδου & Σταυραετού,
 5. οδός 17ης Νοέμβρη (από παρ. Μεσογείων έως Πλ. Εθν. Αντιστάσεως),
 6. οδός 25ης Μαρτίου (από Αναστάσεως έως Καραϊσκάκη),
 7. οδός Κατσιμπίρη (από Αναστάσεως έως Υμηττού),
 8. οδός Περικλέους (σε τμήματα που είχαν πρόβλημα λόγω ριζών δέντρων).

Η δαπάνη το 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα - τακτοποιητικού, παρουσιάζει μείωση κατά 110,95€ χωρίς Φ.Π.Α. και 137,71€ με Φ.Π.Α. έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 341.259,91€, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 423.162,29€.

 Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 52.861,20 €, (πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ & είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2019080 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τ.Π.Ε.) του Δήμου (CPV 30213300-8, 30231000-7, 30232110-8, 38520000-6, 38652120-7).

Η δαπάνη της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τους ΚΑ 10.7134.0001 και ΚΑ 60.7134.0002, οικονομικού έτους 2019, όπου έχει προβλεφθεί και διατεθεί σχετική πίστωση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 απόφαση, σε κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός), 1ο Υπόγειο (αίθουσα Μελίνα Μερκούρη), τηλ. 2132002889 (μελετητής Αλ. Πολίτης, τηλ. 213 2002887 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 20/5/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 24/5/2019 ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού προ ΦΠΑ ήτοι 852,60 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως δύο (2) μήνες.

Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

09 Μαϊ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Πολίτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΠΕΜΠΤΗ 09  ΜΑΙΟΥ 2019  έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ 2019  , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός). 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002 913 / 841

08 Μαϊ 2019

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ' ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Φανερωμένης στις 22 & 23 Αυγούστου  2019, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  για χορήγηση άδειας συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

08 Μαϊ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Χ. Σκύφτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 08 Μαϊου 2019  έως και Παρασκευή  10 Μαϊου 2019  , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχτηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η δαπάνη τού 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 84.174,00€ με Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων 51.372,18€ για εργασίες, των απροβλέπτων δαπανών ποσού 3.896,66€, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών ποσού 3.000,00€, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 69,43€ και 16.291,74€ για Φ.Π.Α. 24%.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019», με ανάδοχο την εργοληπτικό επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΤΛΟΙ Α.Τ.Ε.», με τροποποίηση - αύξηση της σύμβασης από 150.239,01€ προ Φ.Π.Α. σε 224.136,54€ προ Φ.Π.Α., συνολικό δαπάνη 277.929,31€ (με Υ.Π.Α. 53.792,77€), δηλαδή σε ποσοστό 49,19%, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός