09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 8/2019 (ΑΔΑ: 6ΦΦΗΩΞ1-Ζ7Γ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Εθνικής Αμύνης, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, όπως αναλύεται στο σκεπτικό της εισήγησης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 7/2019 (ΑΔΑ: ΩΦ09ΩΞ1-Κ25) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Κιλκίς 27), στην κα Ευθαλία Ζωντανού, άτομο μειωμένης κινητικότητας, επισημαίνοντας ότι η ενδιαφερόμενη πρέπει να προμηθευτεί με δική της μέριμνα το ειδικό σήμα στάθμευσης, το οποίο στη συνέχεια θα τοποθετηθεί από υπαλλήλους τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 6/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΚΩΞ1-914) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε διασταυρώσεις οδών της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των απορριμματοφόρων και προς αποφυγή των δυσκολιών της ορατότητας και της πρόκλησης ατυχημάτων, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 34/2019 (ΑΔΑ: 9Π1ΞΟΛΥΡ-868) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκε η Β’ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 63/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΔΞΟΛΝ6-1ΑΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε η Γ’ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 34/2019 (ΑΔΑ: ΨΟΦΩΟΛΝ6-40Σ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 4/2019 απόφασης, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., κατόπιν υποδείξεων του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό έτους 2018 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7/2019 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΔ7ΚΟΕ4Ψ-ΦΒΧ).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό έτους 2018 της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 12/2019 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΡΘΟΕ4Ψ-8ΩΨ).

 Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

  1. την υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας μέχρι 75 παιδιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2019, οι γονείς των οποίων δεν είναι ασφαλισμένοι σε ταμεία που καλύπτουν τα έξοδα κατασκηνώσεων,
  2. την εν λόγω δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τού Δήμου έτους 2019, η οποία έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 24.800,00€ στον Κ.Α. 15.6482.0001 με τίτλο: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις» και η διάθεση πίστωσης θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4270/14, Π.Δ. 80/2016 και Ν. 4555/2018.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 3/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) περί ίδρυσης τμημάτων ένταξης στα: 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και 1ο Γυμνάσιο Χολαργού και συγκεκριμένα:

  1. ενός (1) τμήματος ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου,
  2. ενός (1) τμήματος ένταξης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και
  3. ενός (1) τμήματος ένταξης στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός