14 Μαϊ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΡΑΤΆΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2018278 μελέτη του Δήμου.

CPV: 37535200-9, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 18/06/2019 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 24/06/2019 και ώρα 10:00 π.μ. (α/α συστήματος 73799).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 329.999,96€ (τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018278 Μελέτη του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 35.7135.0007.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεκτές προσφορές γίνονται για το σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται. Ομοίως θα απορρίπτεται η προσφορά, όταν έστω και ένα από τα είδη που περιλαμβάνει δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια εκατό είκοσι ημέρες (120) από την ημερομηνία υπογραφή της.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/859.

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

14 Μαϊ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019» συνολικού προϋπολογισμού 38.247,00 € (τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2019111 μελέτη του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου (CPV 92331210-5).

Η δαπάνη της σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0004, οικονομικού έτους 2019, όπου έχει προβλεφθεί και διατεθεί σχετική πίστωση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός), 1ο Υπόγειο (αίθουσα Μελίνα Μερκούρη), τηλ.: 2132002903-2132002894, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 22/05/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 23/05/2019 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως το τέλος του προγράμματος και των υποχρεώσεων του αναδόχου (ολοκλήρωση προγράμματος στα σχολεία, ολοκλήρωση τελετής λήξης- αν αυτή αφορά τη 2η περίοδο- παράδοση απολογιστικού φυλλαδίου δράσεων – αν αυτό ζητηθεί) ..

Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο της υπηρεσίας.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

13 Μαϊ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. K. TΑΤΣΗ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 14  Μαϊου 2019  έως και Δευτέρα  20 Μαίου 2019  , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

 1. K. Tάτση   213 2002 915
 2. Για το Τμήμα Προμηθειών  213 2002 841/ 913
13 Μαϊ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 17 Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με αίτημα Δημότη για Απαγόρευση Στάθμευσης σε Οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Ξανθίππου 63).
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με αίτημα Δημότη για Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α σε Οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Σκοπέλου 5).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

10 Μαϊ 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 15η Μαϊου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού III (Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER ROOM» και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση της σύμβασης).
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη οριστικών ανάδοχων για την ΄΄Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α , Δ.Ο.Π.Α.Π. και Σχολικών Επιτροπών Π.Ε. και Δ .Ε.΄΄
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση φανερής, μειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Παπάγου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βικτωρία Νικάκη

10 Μαϊ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

 Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:

           9.1       Εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ.188Ζ και 155Α, προϋπολογισμού 45.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Δημήτρης Άνθης)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Διευθύντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Α)         Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι:

            για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και

Β)         για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

10 Μαϊ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Χ. Σκύφτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 10  Μαϊου 2019  έως και Τρίτη 14 Μαϊου 2019  , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους:

 1. Παρασκευή Τσαρδακλή (επιβλέπουσα) - Αρχιτέκτων Μηχανικό, ως Πρόεδρο
 2. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως μέλος
 3. Δημήτριο Άνθη - Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Χολαργού», με ανάδοχο τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων τών εργασιών, η τελική δαπάνη τού έργου (συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εργασιών (Σ.Σ.) - άρθρο 156 παρ. 1α & 1β σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 1α, 1γ & 2 του Ν. 4412/16) διαμορφώνεται σε 535.341,20€ εκ των οποίων 431.726,78€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και 103.614,42€ για Φ.Π.Α. 24%.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Παρουσιάζει αύξηση 49,97% στη δαπάνη τών επιπρόσθετων εργασιών (1η Σ.Σ.), ποσού 178.370,55€ εκ των οποίων 143.847,22€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και 34.523,33€ για Φ.Π.Α. 24%.

Επίσης η σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ.) με τον ανάδοχο του έργου, προτείνεται για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών.

Το Συμβούλιο Δημοσίων έργων (ΣΔΕΠΑ) κατά την 8η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε τη 18η Απριλίου 2019 με την υπ΄ αριθ. 10 πράξη του, εξέφρασε ομόφωνα:

 1. τη σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών,
 2. τη θετική του γνώμη για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. .

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

09 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 9/2019 (ΑΔΑ: ΧΡ16ΨΞ1-Λ4Φ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού 17ης Νοεμβρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, όπως αναλύεται στο σκεπτικό της εισήγησης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός