22 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού χρήσης 2018, τις οποίες θεωρεί καλώς και κατά τον Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), καθώς και τα άρθρα 72 & 267 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

22 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τον κατά το Νόμο έχοντα, Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2018, ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

22 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την πρόταση της Δημοτικής αρχής και συγκεκριμένα:

1. Την ανάκληση της υπ΄ αριθ. 178/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

2. Να διατεθούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού οι κάτωθι αίθουσες:
   η αίθουσα που βρίσκεται στο ισόγειο του σχολικού συγκροτήματος επί της Λ. Περικλέους 51-53, πλησίον του κυλικείου και
   η αίθουσα που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, με ξεχωριστή είσοδο για την προσέλευση των νηπίων επί της οδού Βεντούρη.

3. Οι υπόλοιπες αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος επί της Λ. Περικλέους 51-53, να διατεθούν στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.

4. Ο αύλειος χώρος του σχολείου θα έχει κοινή χρήση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

15 Οκτ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2019171 μελέτη του Δήμου.

CPV: 79710000-4. Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας  EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 8/11/2019 και ώρα 10:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 14/11/2019 και ώρα 10:30 π.μ.  (αριθ. συστήματος 80475)

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 252.662,40 € (διακόσια πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 2019171 Μελέτη του Δήμου,  για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου (ΚΑ 00.6278.0001) και θα προβλεφθεί η διάθεση σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου  έτους 2021.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (4.075,20 €).Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής συμβάσης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα  213-2002859/841/842.          

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

15 Οκτ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 52.400,00€, (πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2019182 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία προϋπολογίζεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (52.400,00 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019182 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη δαπάνη της υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001, 30.6253.0001, 35.6253.0001, 45.6253.0001, 50.6253.0001 προϋπολογισμού έτους 2019, ενώ έχει προβλεφθεί πίστωση στους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 (και συγκεκριμένα Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Παπάγου - Αναστάσεως 90, 15669 Παπάγου, τηλ.: 2132027126. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 23/10/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 24/10/2019 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.048,00€ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των ασφαλιστικών συμβολαίων.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως ένα (1) έτος- διάρκεια ασφάλισης 10/01/2020 (από 12.00) έως 10/01/2021.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

14 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

Την συνέχιση του ιδίου τρόπου λειτουργίας που υπήρξε κατά το έτος 2018 και το 2019, ήτοι η Σχολική Επιτροπή να καλύπτει όλα τα έξοδα προμηθειών-επισκευών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων.
Στους διευθυντές να επιτρέπεται να διατηρούν μετρητά μέχρι 500 ευρώ, για την κάλυψη μικρών και άμεσων αναγκών.

Η Πρόερδος

Σουρανή Αγλαϊα

14 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

Την παραχώρηση του εργαστηρίου του 1ου ορόφου του 1ου Λυκείου Χολαργού, για τη διεξαγωγή μαθημάτων επεξεργασίας φωτογραφίας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες από 17:30 έως και 19:30 και το οποίο θα διεξάγεται από τον κύριο Πλεύρη Νικόλαο.
Σύμφωνα με το αρ. 41 του Ν. 1566/85, προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος, καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν.

Η Πρόερδος

Σουρανή Αγλαϊα

14 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

Την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Γυμνασίου Παπάγου, για τη λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, κάθε Σάββατο και ώρες από 16:30 έως και 18:30 και το οποίο θα διεξάγεται από την κυρία Λυρά Γρηγορία.
Προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν.

 

Η Πρόερδος

Σουρανή Αγλαϊα

14 Οκτ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ OIKOΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Τσαρδακλή Παρασκευή) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη  15 Οκτωβρίου 2019 έως και Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες: κ. Τσαρδακλή 213 – 2027 126

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τον αρμόδιο υπάλληλο ή –σε περίπτωση αδυναμίας του- από τον προϊστάμενό του την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός