26 Ιουν 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει τις θέσεις και τον τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή εν όψει των βουλευτικών εκλογών τής 7ης Ιουλίου 2019 σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

21 Ιουν 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 69.985,60 €, (εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2018223 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών και Συγκοινωνιακών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (CPV 37535200-9).

Η δαπάνη της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. έτους 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4995/22-2-2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Παπάγου- Αναστάσεως 90, 15669 Παπάγου. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 01/07/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 03/07/2019 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού προ ΦΠΑ ήτοι 1.128,80 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες.

Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

20 Ιουν 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «Υπηρεσία απολύμανσης (απεντόμωσης & μυοκτονίας) κτιρίων και των χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 20  Ιουνίου 2019  έως και Δευτέρα 24  Ιουνίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

18 Ιουν 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20.06.2019 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 6/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», πρόσκληση VIII, που αφορά στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
5. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
7. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Ελλησπόντου 4
o Μεγάλο Πάρκο (πέριξ Piu Verde)
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Σύρου 2
o Ναυαρίνου 23.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Έγκριση του από 15.05.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
9. Έγκριση του από 11.06.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019».
11. Παραλαβή τής μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, οδού Μακεδονίας Παπάγου και οδού Σαρανταπόρου Χολαργού».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
14. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012).

v. ΓΕΝΙΚΑ
15. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων (υπ΄ αριθ. 15206/2019 έγγραφο του κου Περικλή Ζήκα - Επικεφαλής «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου»).
16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας τής Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό τού Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
17. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 83/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη «Σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188Ζ της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για αλλαγή χρήσης από χώρο πολιτιστικού κέντρου και υπηρεσιών τού Δήμου, σε βρεφικό και παιδικό σταθμό».
19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Ξανθίππου 63).
20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Σκοπέλου 5).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

18 Ιουν 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 19η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2019.
ΘΕΜΑ 2ο : Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου και Γνωμοδότηση προς την Οικ. Επιτροπή, για την ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών” και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2019097 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη οριστικών ανάδοχων για τον ανοιχτό διαγωνισμό "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. Καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α , Δ.Ο.Π.Α.Π. Και σχολικών επιτροπών Π.Ε. Και Δ.Ε."

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

13 Ιουν 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 66.084,51 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2019135 συνολική μελέτη του Δήμου.

Για τη δαπάνη της προμήθειας έχει γίνει διάθεση σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς έτους 2019 σε σχετικούς Κ.Α. και έχει γίνει σχετική πρόβλεψη πιστώσεων σε σχετικούς ΚΑ των αντίστοιχων προϋπολογισμών έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός), 1ο Υπόγειο (αίθουσα Μελίνα Μερκούρη), τηλ.: 2132002903-2132002894, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 24/06/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, όπως ορίζει η Διακήρυξη την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (παράδοση φακέλου στην Επιτροπή Διαγωνισμού από 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου (ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 55, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, - ισόγειο) το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι έως και την 21/06/2019) και μέχρι τις 14.30. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα που ορίζει η Διακήρυξη είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού προ ΦΠΑ, ήτοι 1.065,88 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων (Άρθρο 72 1Α του Ν4412/16).

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

12 Ιουν 2019

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση Περικλέους 55, Χολαργός) από 14/06/2019 ημέρα Παρασκευή έως και 24/06/2019 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται και από το γραφείο προσωπικού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

11 Ιουν 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας - υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση αγωγών και φρεατίων  κοινοχρήστων χώρων έτους 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κ. ΦΑΡΚΩΝΑ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 11  Ιουνίου 2019  έως και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019  , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Φαρκωνας  213 2027 122

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

07 Ιουν 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 12η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή Δωρεάς, σε Τρόφιμα και Είδη Ατομικής Υγιεινής, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, από το 2ο Αττικό Αγώνα Δρόμου «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» και ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προς την Οικονομική Επιτροπή.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αύλειων χώρων βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών Δήμου Παπάγου - Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 69.985,60 €, (εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018223 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών και Συγκοινωνιακών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

06 Ιουν 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
9.1 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2016, προϋπολογισμού 247.998,76€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
9.2 Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017, προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
9.3 Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017, προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Διευθύντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Α) Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι:
για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός