12 Νοε 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται κατά πλειοψηφία (λευκό ψήφισε στην εισήγηση του Προέδρου, ο κύριος Κατσιαδράμης Νικόλαος παρούσα δήλωσε στην εισήγηση του Προέδρου, η κυρία Κράια Αργυρώ)

1. Η αποδοχή του αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 04-09-2019 σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε η κυρία Βεργάδου Αγγελική του Παναγιώτη, με προσφορά 11,10 ευρώ ανά μαθητή και συγκεντρώνοντας 24,2 μόρια.

2. Η αποδοχή της πρότασης της τριμελούς επιτροπής για ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου στην κυρία Βεργάδου Αγγελική του Παναγιώτη.

3. Η ανάθεση στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. κ. Πετράκη Χρήστο να συνυπογράψει σχετική σύμβαση.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

12 Νοε 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται κατά πλειοψηφία (παρούσα δήλωσε στην εισήγηση του Προέδρου, η κυρία Κράια Αργυρώ)

Την ικανοποίηση των αιτημάτων με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν.

Προϋπόθεση, πως θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».

Επιπλέον ορίζεται από τους φορείς, υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.

Για την παραχώρηση χώρου σχολείου για την συμμετοχή μαθητών στο μάθημα του καράτε με υπεύθυνη την κυρία Θεοδώρα Δουγένη, απαραίτητη είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, στην οποία ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή θα δηλώνει με προσωπική του ευθύνη τα παρακάτω:
α) Βεβαιώνω την καλή υγεία του παιδιού μου, κατόπιν εξέτασης ιατρού, που τον/ην καθιστά ικανό/ή να συμμετέχει σε Αθλητικά Προγράμματα και
β) Εγκρίνω τη συμμετοχή του τέκνου μου __________________ στο πρόγραμμα του Karate και αποδέχομαι ότι παρά την επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτή, οι προπονήσεις στο άθλημα του Karate ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος, συναινώντας εν τούτοις στη συμμετοχή του παιδιού μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

12 Νοε 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (παρούσα δήλωσε στην εισήγηση του Προέδρου, η κυρία Κράια Αργυρώ)

1. Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 5/7-11-2019 μελέτης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΑΔΑΜ: 19REQ005815821), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε σχολικές μονάδες εποπτείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% 1.080,00 €, ήτοι συνολικά 5.580,00 €.

2. Την εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

12 Νοε 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (παρούσα δήλωσε στην εισήγηση του Προέδρου, η κυρία Κράια Αργυρώ)

1) Tην παράταση της υπ΄αριθμ. 21/26.10.2017 Απόφασης και της υπ΄αριθμ. 18/04.04.2019 Απόφασης του Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. μέχρι και την 31/10/2020, περί ορισμού οικονομικών υπόλογων σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως εξής:

• της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Τζήκα Αναστασίας, ως Οικονομικού Υπόλογου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
• του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίου Τίγκα Ιωάννη, ως Οικονομικού Υπολόγου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
• της Διευθύντριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Μάσσου Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού,
• της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Δημακοπούλου Μαρίας, ως Οικονομικού υπόλογου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού,
• της Προϊσταμένης του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Κέφη Ειρήνης, ως Οικονομικού Υπολόγου του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
• της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Νικολακοπούλου Αλεξάνδρας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
• της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Μαντζουράνη Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
• της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας Κουλοπούλου Αθηνάς, ως Οικονομικού Υπολόγου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου,
• της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας Κωστόγιαννη Πηνελόπης, ως Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου,
• της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, κυρίας Βερροιοπούλου Ειρήνης, ως Οικονομικού Υπολόγου του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

2) Την πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείων που τηρούν οι οικονομικοί υπόλογοι των σχολικών μονάδων, στην τράπεζα EFG Eurobank.

3) Την χορήγηση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

12 Νοε 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» συνολικού προϋπολογισμού 37.652,60€, (τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2019129 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και συγκεκριμένα το ΚΑ 45.6277.0003 και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής (και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Παπάγου - Αναστάσεως 90, 15669 Παπάγου, τηλ.: 2132027126, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 20/11/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 22/11/2019 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του καθαρού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 607,30€ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα ενός (1) έτους.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 17/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΧΑΩΞ1-ΦΨΓ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της οδού Σαρανταπόρου 57 στην Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΗ 4466 του κου Βασιλείου Μουστάκα του Χρήστου, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 14150/2019 αιτήσεως της μητέρας του κας Βαγίας Κουτσοπούλου (οδηγός του οχήματος).

Η σήμανση της ανωτέρω θέσης, θα γίνει καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και με μέριμνα και έξοδα της αιτούσας.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 18/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΙΤΩΞ1-Ξ2Κ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση τριών (3) επί πλέον κατακόρυφων οριοδεικτών αποτροπής στάθμευσης (κολωνακίων), στην συμβολή των οδών Πίνδου 13 και Αυλώνος και συγκεκριμένα στην άκρη του οδοστρώματος και μπροστά από τους ήδη υφιστάμενους επί της οδού Πίνδου, για την αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στο σημείο και προς διευκόλυνση της στροφής των οχημάτων μεγάλου όγκου (κυρίως των απορριμματοφόρων).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
Την εκμίσθωση τμήματος του Άλσους Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου» και συγκεκριμένα στο χώρο που εκτείνεται εντός των κάτωθι σημείων: είσοδος επί της οδού Ευριπίδου και όλος ο χώρος μπροστά και αριστερά αυτής (μέχρι το σιντριβάνι) και δεξιά αυτής (μέχρι το Δημοτικό Καφέ και την είσοδο επί της συμβολής των οδών Ευριπίδου και Περικλέους), όλοι οι χώροι μπροστά και δεξιά της εισόδου επί της συμβολής των οδών Ευριπίδου και Περικλέους μέχρι το Δημοτικό Καφέ, όλη η επιφάνεια του σιντριβανιού μέχρι την περίφραξη αυτού καθώς και ο χώρος γύρωθεν σε ακτίνα 2 περίπου μέτρων, για τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου Αναψυχής (Christmas Festival Park), με παγοδρόμιο, παιχνίδια αναψυχής κ.ά..
Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Αναψυχής (Christmas Festival Park), θα λειτουργήσει από την εταιρεία «KK PRODUCTIONS Μ.Ι.Κ.Ε.», για το χρονικό διάστημα από 06-11-2019 έως 15-01-2020, με μίσθωμα ύψους (2) τοις εκατό επί των εσόδων, κατά το χρονικό διάστημα της μίσθωσης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εξειδικεύει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την πίστωση των κάτωθι:
1. έως του ποσού των 150,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα προμήθειας εντύπων (αφίσες κ.λπ.), για τις ανάγκες διοργάνωσης διαλέξεων - εκδηλώσεων του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου,
2. έως του ποσού των 100,00€ στον Κ.Α. 00.6433.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα προμήθειας πλακετών, αναμνηστικών δώρων για τους εισηγητές κ.λπ., για τις ανάγκες διοργάνωσης διαλέξεων - εκδηλώσεων του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου,
3. έως του ποσού των 2.500,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης - συναυλίας αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» (αμοιβή συντελεστών κ.λπ.),
4. έως του ποσού των 870,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης - συναυλίας αφιέρωμα στο Ελληνικό τραγούδι (αμοιβή συντελεστών, ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»,
5. έως του ποσού 560,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων προβολής ταινιών (παραχώρηση δικαιωμάτων προβολής), που θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου,
6. έως του ποσού των 124,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα ενοικίασης ηχητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες πραγματοποίησης της θεατρικής παράστασης «Υπάρχει και φιλότιμο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»,
7. έως του ποσού των 1.180,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης «Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο» (αμοιβή συντελεστών, ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»,
8. έως του ποσού των 924,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης - συναυλίας με τίτλο «Beaujolais Nouveau» (αμοιβή συντελεστών, προμήθεια οίνου & εδεσμάτων, ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου,
9. έως του ποσού των 2.000,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τις ανάγκες της διοργάνωσης του ετήσιου θεσμού του Δήμου «ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ» (εδέσματα, ενοικίαση εξοπλισμού, αμοιβή συντελεστών παράστασης κ.λπ.),
10. έως του ποσού των 800,00€ στον Κ.Α. 00.6433.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα προμήθειας αναμνηστικών δώρων κ.λπ., για τις ανάγκες της διοργάνωσης του ετήσιου θεσμού του Δήμου «ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ»,
11. έως του ποσού των 1.400,00€ στον Κ.Α. 00.6434.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τον σχεδιασμό, εκτύπωση και διανομή εντύπων (προγράμματος, αφισών κ.λπ.) εκδηλώσεων του Δήμου μηνός Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
A. Για την Κοινότητα Παπάγου:
1. την κοπή δύο (2) δέντρων (ελιές) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Χειμάρας και Βυζαντίου 9 στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 21377/04-09-2019 αιτήσεως του κου Αντώνη Σταυρόπουλου, η οποία συνοδεύεται από κάτοψη της νέας οικοδομής που θα ανεγερθεί, βάσει της υπ’ αριθ. 55673/2019 οικοδομικής αδείας.
B. Για την Κοινότητα Χολαργού:
1. την κοπή ενός (1) δέντρου (βραχυχίτωνας) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 35 στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 22359/17-09-2019 αιτήσεως της κας Ειρήνης Ανδρικοπούλου. Με την απομάκρυνση του δέντρου και την εξαγωγή της ρίζας του, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η επισκευή του πεζοδρομίου.
2. την κοπή ενός (1) δέντρου (λεύκα αργυρόφυλλη) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Ψαρρών 35Β στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 22060/12-09-2019 αιτήσεως του κου Κων/νου Ασλανίδη, το οποίο είναι απόλυτα υγιής και εύρωστο αλλά εφάπτεται με τους υδρομετρητές της ΕΥΔΑΠ, ενώ οι ρίζες του δέντρου έχουν εισχωρήσει σε σωληνώσεις και έχουν ανασηκώσει επικίνδυνα τις πλάκες του πεζοδρόμιου.
3. την κοπή τεσσάρων (4) δέντρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Σκοπέλου 5Α και 5Β στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν των υπ’ αριθ. 15768/20-06-2019 (Παν. Λεμπέσης - Σκοπέλου 5Α), 15766/20-06-2019 (Χ. Αλιβανόγλου - Σκοπέλου 5Β) και 22428/17-09-2019 (Χρ. Ψαρομηλίγκου - Σκοπέλου 5Β). Οι λεύκες είναι γερασμένες και άρρωστες, ενώ το στενό πεζοδρόμιο είναι πλήρως κατεστραμμένο και θα πρέπει να επισκευαστεί. Με την απομάκρυνση των δέντρων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η επισκευή του πεζοδρομίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4. την κοπή και εκρίζωση δύο (2) δέντρων (ελιές) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Πολυμνίας 22 στην Κοινότητα Χολαργού, τα οποία μετά την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πρέπει να απομακρυνθούν, διότι σύμφωνα με το κατατεθέν σχέδιο - κάτοψη, βρίσκονται στην είσοδο νέου χώρου στάθμευσης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός