20 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2019, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

20 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

20 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, στα ακόλουθα:

1. εισάγονται τα έργα «Συντηρήσεων των Νηπιαγωγείων - Δημοτικών και Γυμνασίων - Λυκείων» των ετών 2020-2021, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των διαδικασιών των διαγωνισμών όσο το δυνατόν νωρίτερα ως συνεχιζόμενα έργα,
2. εισάγεται νέος κωδικός για το έργο «Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για την στέγαση Νηπιαγωγείου», ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού για την διαρρύθμιση του χώρου και την λειτουργία του Νηπιαγωγείου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

20 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει το υπ΄ αριθ. 26766/07-11-2019 πρακτικό της επιτροπής καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με το οποίο εισηγήθηκε την καταστροφή των κάτωθι εγγράφων, που δεν έχουν καμία αξία για την υπηρεσία:

1. αχρησιμοποίητα βιβλία Ληξιαρχείου,
2. σφραγίδες παλιές του Ληξιαρχείου,
3. ντοσιέ με παλαιά έγγραφα μητρώου αρρένων,
4. εκθέσεις Ληξιαρχείου,
5. κλειδιά για οστεοφυλάκια, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
6. αλληλογραφία Ληξιαρχείου, για παλιές υποθέσεις με πολίτες που δεν υφίστανται,
7. αιτήσεις για κάρτες Δημότη, που έχουν ήδη δοθεί.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

20 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα μέλη του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, τους κάτωθι:

1. τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,
2. τον Δημοτικό Σύμβουλο από την πλειοψηφία - κο Χρήστο Πετράκη,
3. την Δημοτική Σύμβουλο από τη μειοψηφία - κα Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου,
4. τον Σύμβουλο από την Κοινότητα Παπάγου - κο Νικήτα Κεφαλογιάννη,
5. την Σύμβουλο από την Κοινότητα Χολαργού - κα Βασιλική Κατσούλη,
6. τον Εκπρόσωπο από το Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου - Χολαργού,
7. τον Εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων - κο Γεώργιο Αυγερινό,
8. τον Εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών - κο Λάμπρο Γιώργα,
9. τον Εκπρόσωπος από Προεδρείο 15μελούς Συμβουλίου Λυκείου,
10. τον Εξειδικευμένο επιστήμονα - κο Ευστάθιο Παπαχρήστου (ψυχολόγος) και
11. τον Εξειδικευμένο επιστήμονα - κο Αλκαίο Γεωργιάδη (δικηγόρος).

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας θα είναι τριετής και η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

20 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως εκπροσώπους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους:
 κο Αθανάσιο Βαλυράκη και
 κο Χρήστο Πετράκη.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

20 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 12/2019 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία τού Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας τού Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

13 Νοε 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κ. Ροδόπουλος ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από  Πέμπτη 14  Νοεμβρίου 2019  έως και Δευτέρα 18  Νοεμβρίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Ροδόπουλος : 213 – 2027148 & 149

12 Νοε 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), την Δευτέρα 18/11/2019 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε σχολικές μονάδες εποπτείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού»
Θέμα 2ο: «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων»

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

12 Νοε 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται κατά πλειοψηφία (παρούσα δήλωσε στην εισήγηση του Προέδρου, η κυρία Κράια Αργυρώ)

Η έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 15.480,00 € (387 νήπια x 40,00€ ανά νήπιο) και το οποίο θα προκύψει από την κατανομή στην Σχολική Επιτροπή Π.Ε. της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και θα δοθεί για την κάλυψη αναγκών των Νηπιαγωγείων του Δήμου μας σε γραφική ύλη, για τη διδακτική χρονιά 2019- 2020. Το ποσό θα αποδοθεί ανάλογα με τον αριθμό φοιτούντων νηπίων ανά Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός