28 Ιουν 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Προέλεγχος Απολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργου Οικονομικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Παπάγου-Χολαργού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών για τέσσερις (4) κλητήρες του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος για πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 6ο: Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 1 και 2 του του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρακτικού Επιλογής Προσωρινού Αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Φακέλου Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την ανάθεση της Μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

28 Ιουν 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, επίπεδο «-1»), για να συζητήσουμε και να γνωμοδοτήσουμε για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

«Υποβολή Προτάσεων, επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2020».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 11 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην ίδια, ως άνω, αίθουσα.

Η Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμητρα Ρουφογάλη

 

27 Ιουν 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη μελέτη: α) Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών ή έργων».
8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της παρακάτω μελέτης:
9.1 Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

27 Ιουν 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Ιουν 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 1.441,43€ από τους κάτωθι βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και όπως αναφέρει η συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Ιουν 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εξειδικεύει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την πίστωση των κάτωθι:
1. έως του ποσού τών 350,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης προς τιμή τών εθελοντών καθηγητών τού «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» (γεύμα σε τοπικό εστιατόριο), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2019.
2. έως του ποσού τών 3.000,00€ στον Κ.Α. 00.6443.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης - τελετής ορκωμοσίας τής νέας Δημοτικής αρχής και των νέων Δημοτικών Συμβούλων (εδέσματα, ηχητική και φωτιστική κάλυψη, άνθη, προσκλήσεις, αμοιβή καλλιτεχνών κ.λπ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Ιουν 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, όπως αναφέρει η συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Ιουν 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, στα ακόλουθα:

1. στην κατάργηση του Κ.Α. 10.7331.0001 για το έτος 2019, του ποσού τών 20.000,00€ του έργου «Εργασίες συντήρησης δικτύων και μονώσεων κτιρίου Δημαρχείου επί της οδού Περικλέους» και την αλλαγή τού συνολικού προϋπολογισμού τού εν λόγω έργου από 300.000,00€ σε 280.000,00€, με δέσμευση όλου του ποσού στο οικονομικό έτος 2020,
2. στη δημιουργία νέου Κ.Α. 60.7336.0001 για την ένταξη της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ποσού 600.000,00€ για το έργο: «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2018», με δέσμευση όλου του ποσού στο οικονομικό έτος 2019,
3. στην τροποποίηση του Κ.Α. 15.7336.0024 ως ακολούθως:
 για το έτος 2019 από το ποσό 200.000,00€ σε 0,00€.
 για το έτος 2020 το ποσό 26.907,14€, για την αποπληρωμή τού έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2018», από ίδιους πόρους.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Ιουν 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» πρόσκληση VΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»,

2. την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» πρόσκληση VΙΙΙ, 91.000,00€,

3. την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους τού Δήμου, ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης του ανωτέρω προγράμματος δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στην πρόσκληση και

4. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ως νόμιμου εκπροσώπου τού Δήμου, για την υπογραφή τών σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την υποβολή τής πρότασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Ιουν 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 6/2019 πρακτικό τής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία τού Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας τού Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός