07 Αυγ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο : «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δήμου Παπάγου - Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (63.960,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 70/2015 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 00.6278.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, και θα προβλεφθεί αντίστοιχος Κ.Α. και σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 31/8/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 31/8/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 3/9/2015 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 1.040,00€. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου αντικαθίσταται με την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης της εργασίας- υπηρεσίας η οποία ορίζεται σε πέντε (5)% του συμβατικού ποσού χωρίς το ΦΠΑ, όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

05 Αυγ 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών μονάδων».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 5/8/2015 έως και Παρασκευή 7/8/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός). Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας.


Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

04 Αυγ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005

 1. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου πολυϊατρείων, υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και άλλων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του δήμου Παπάγου - Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25, Λάρνακας και Αυλώνας της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» με προεκτιμώμενη αμοιβή  272.483.68 € (χωρίς ΦΠΑ)
 2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών με τα αντίστοιχα ποσά των προεκτιμημένων αμοιβών:

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ

1.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

93.168,61

2.                    

ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ (07)

6.284,18

3.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

52.312,03

4.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

67.644,65

5.                    

ΚΕΝΑΚ

32.162,25

6.                    

ΣΑΥ-ΦΑΥ

3.361,36

7.                    

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

17.552,60

 

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)

272.483,68

 1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού από τον κωδικό 15.7411.0007 του προϋπολογισμού του έτους 2015
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (προκήρυξη τύπου Α, τεύχος τεχνικών δεδομένων, συγγραφή υποχρεώσεων, προδιαγραφές, τοπογραφικό διάγραμμα κλπ) από την ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού http://dpapxol.gov.gr/, ενώ το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα το παραλαμβάνουν από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Παπάγου – Χολαργού, Αναστάσεως 90, 2ος όροφος) μέχρι και την Δευτέρα 28/9/2015. Η προκήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα τύπου Α (έκδοση 06-2011). Πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο της Δ/νουσας Υπηρεσίας κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου 2132027113, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών, έχει οριστεί η Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 πμ.
 4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  • Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εταιρειών Μελετών που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις των μελετών, που είναι:

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ

Ταξη πτυχιου

1.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

93.168,61

Γ’ τάξης και άνω

2.                    

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (07)

6.284,18

Α’ τάξης και άνω

3.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

52.312,02

Γ’ τάξης και άνω

4.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

67.644,65

Γ’ τάξης και άνω

   Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, που είναι:

 

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

Ταξη πτυχιου

1.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

2.                    

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (07)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας

3.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

4.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

 1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 240 ημέρες / μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5.449,67 €.
 3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 22 της Προκήρυξης.
 4. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 3-8-2015.

 

Ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού 

Ηλίας Αποστολόπουλος

30 Ιουν 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΣΗ & ΑΛΕΥΡΑ, ΔΚΠ» προϋπ. 12.583,64 € με ΦΠΑ 23%. 

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 09:00 πμ, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Τηλ. 213 2027 113
Fax 213 2027 198

25 Ιουν 2015

Καλείστε να παρευρεθείτε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 26/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθεί και αποφασιστεί το κάτωθι θέμα της Ημερησίας Διατάξεως:

Έγκριση υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους της «Σύμπραξης ΠΕ Βόρειου Τομέα με επικεφαλής το Δήμο Αμαρουσίου», σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. πρωτ. Δ23/οικ. 25416/1618/ 05/06/2015 Πρόσκληση και υπ. αρ. Δ23/οικ. 23761/1507/27-05-2015 Υπουργική Απόφαση περί «Προσδιορισμού Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”», από την αναπ. Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Εργασίας Θ. Φωτίου.

Η πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 95, παράγραφος 4 του Ν.3463/2006, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του ως άνω θέματος.

 

 Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

25 Ιουν 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (30.990,47€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7335.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 8/7/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δε διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 8/7/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 10/7/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2015. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 503,91 €.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Ιουν 2015

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει,

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, τη μη τοποθέτηση μπάρας απαγόρευσης στάθμευσης στην οδό Ασπασίας 68 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού λόγω μη διαμόρφωσης του εν λόγω χώρου σε κατάλληλο χώρο στάθμευσης.

- Ζήτησε «ΑΝΑΒΟΛΗ» η Πρόεδρος κα Αικατερίνη Γκούμα.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

25 Ιουν 2015

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει,

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, τη μη συνέχιση της ισχύοντος απόφασης υπ’ αριθμ. 60/23-10-2013, λόγω του ότι οι κάτοικοι της οδού Βεντούρη 22 ουδέποτε συνηγόρησαν στο αίτημα της κας Πολυτίμης Πετράκου η οποία αιτήθηκε την απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων στο εν λόγω τμήμα της οδού Βεντούρη για λογαριασμό όλων, καθώς επίσης και γιατί σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό αποδεικνύεται πως οχήματα μικρού μεγέθους αλλά και μηχανές μπορούν να σταθμεύσουν στο χώρο αυτό.

- Ζήτησε «ΑΝΑΒΟΛΗ» ο σύμβουλος κος Μακρίδης Π.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

25 Ιουν 2015

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει,

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Μεσογείων 212 και Υμηττού (υπάρχουσα θέση) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Καταστημάτων & Λαϊκών Αγορών.

 

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός