11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει το ύψος του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικό φόρο) για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ως ακολούθως:

 0,25€ για κάθε τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου
 0,13€ για κάθε τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας μη στεγασμένου χώρου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει το τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών για το έτος 2020, στο ποσό των 82.264,00€, σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 4555/2018, οι οποίοι ως γενικοί και επιμέρους ειδικοί, διαμορφώνονται σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ως εξής:

1. 1ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Οικίες, κοινόχρηστοι χώροι οικιών και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες χώροι στάθμευσης)
Κοινότητα Παπάγου: 1,80€/τ.μ./έτος
Κοινότητα Χολαργού: 1,49€/τ.μ./έτος

1.1. 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων και μη χώρων (άκτιστα οικόπεδα, υποσταθμοί ΔΕΗ κ.λπ.)
Παπάγου - Χολαργός: 1,43€/τ.μ./έτος

1.2. 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: ακίνητά υπό κατασκευή (εργοταξιακό ρεύμα)
Χρέωση επαγγελματικού τιμολογίου ανά Δημοτική ενότητα με βάση το ½ της καλυπτόμενης επιφάνειας, όπως προκύπτει από την οικοδομική άδεια

2. 2ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς
Παπάγου - Χολαργός: 0,75€/τ.μ./έτος

3. 3ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες (καταστήματα - γραφεία κ.λπ.)
Κοινότητα Παπάγου: 5,78€/τ.μ./έτος
Κοινότητα Χολαργού: 4,16€/τ.μ./έτος

3.1 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: στεγασμένες επαγγελματικές στέγες με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (Θεραπευτήρια, Νοσοκομεία, ταχυφαγεία, supermarket κ.λπ., σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας καθαριότητας)
Παπάγου - Χολαργός: 7,14€/τ.μ./έτος

3.2 4ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (υπαίθριοι χώροι δεξιώσεων / σταθμοί αυτοκινήτων / υπαίθρια παρκινγκ, μάντρες οικοδομών)
Παπάγου - Χολαργός: 5,36€/τ.μ./έτος.
Ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα εκτός σχεδίου ακίνητα, θα υπολογίζεται σύμφωνα με τους παραπάνω συντελεστές, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, την κατανομή της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (αρ. 113 Ν. 1892/1990), στις δύο Σχολικές Επιτροπές, συνολικού ποσού 43.245,42€ από τον Κ.Α. 00.6711.0004 του προϋπολογισμού έτους 2019 ως ακολούθως:

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή:    0,61 x 43.245,42€ = 26.379,71€
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή: 0,39 x 43.245,42€ =  16.865,71€
                                                                 ΣΥΝΟΛΟ:  43.245,42€

Στον Κ.Α. 00.6711.0004 σήμερα, υπάρχουν προς διάθεση 38.418,23€ οπότε αρχικά θα διατεθεί αυτό το ποσό, και συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 23.435,12€ και στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 14.983,11€, ενώ μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα κατανεμηθεί το ποσό που υπολείπεται (στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή: 2.944,59€ και στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή: 1.882,60€).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει διαχειριστές κίνησης τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού σε πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, οι τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου με τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα διενεργούνται κατά τη κείμενη νομοθεσία:
1. από την κα Αντιγόνη Μελά του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΝ-165722/06-10-2017 Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, ή
2. από την κα Χριστίνα Κανέλλου του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΖ 083280/17-10-2007 Τ.Α. Χολαργού, ή
3. από τον κο Ηλία Τσόπη του Κωνσταντίνου ΑΔΤ: ΑΙ 602283/07-07-2010 Τ.Α. Χαλανδρίου.
Οι ανωτέρω εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, θα ενεργούν ο κάθε ένας ξεχωριστά τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου.
Επίσης, ορίζονται οι υπάλληλοι κα Αντιγόνη Μελά, κα Χριστίνα Κανέλλου και κος Ηλίας Τσόπης, ειδικοί εκπρόσωποι e-banking για τη διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου, με όριο συναλλαγών για κάθε χρήστη να ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 ευρώ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και δίνει εντολή στο τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης, τα κάτωθι:

1. το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος,

2. να μη μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος,

3. ορίζει τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού:
α. κα Αντιγόνη Μελά του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΝ-165722/06-10-2017, Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, ή
β. κα Χριστίνα Κανέλλου του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΖ 083280/17-10-2007 Τ.Α. Χολαργού, ή
γ. κo Ηλία Τσόπη του Κωνσταντίνου ΑΔΤ: ΑΙ 602283/07-07-2010 Τ.Α. Χαλανδρίου, όπως προβαίνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά σε κινήσεις του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και

4. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, να υποβάλει την παρούσα απόφαση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων (ΣΒΑΠ) τους κάτωθι:

 Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Δημοτική Σύμβουλο (προτεινόμενη από τον Δήμαρχο),
 Γεώργιο Πολύδωρα, Δημοτικό Σύμβουλο (προτεινόμενος από τον Δήμαρχο) και
 Χαράλαμπο Στάϊκο, Δημοτικό Σύμβουλο (προτεινόμενος από το σύνολο της μειοψηφίας).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
➢ Για τον συνδυασμό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
• Τσικρικώνη Άννα - Μαρία του Γρηγορίου
• Κουκής Νικόλαος του Γεωργίου
➢ Για τον συνδυασμό «ΣΥΝ.ΠΟΛΙΣ ΠΑΠΑΓΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ»
• Τούτουζας Δημήτριος του Παύλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
➢ Για τον συνδυασμό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
• Πετράκης Χρήστος του Δημητρίου
➢ Για τον συνδυασμό «ΣΥΝ.ΠΟΛΙΣ ΠΑΠΑΓΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ»
• Ανυφαντής Γεώργιος του Πέτρου

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός