02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου εκπόνησης της Φάσης Α για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με μελετητική εταιρεία την «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.», κατά οκτώ (8) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Ο επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου τής μελέτης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης, το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016», το οποίο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση «NEXUS CONSTRUCTIONS E.E.», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Αθανάσιο Μπούτα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης, το υπ’ αριθ. 2893/07-02-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος», το οποίο εκτελέστηκε από την κοινοπρακτική επιχείρηση «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. / ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Ηλία Κατοστάρα.

Το έργο περαιώθηκε έντεχνα και εμπρόθεσμα στις 07-09-2018, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 12-12-2018, με αριθ. πρωτ. 28795 και με τελικό ποσό 280.637,90€ εκ των οποίων 226.320,89€ για εργασίες και 54.317,01€ για Φ.Π.Α. 24%.

Η προσωρινή παραλαβή τού έργου πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής τού έργου, την 17η-04-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις τού Ν. 4257/2014, άρθρο 61 και την υπ΄ αριθ. 39/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕΝΞΩΞ1-ΧΥΠ) και πρωτοκολλήθηκε με το 9778/17-04-2019.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης, την παραλαβή τής μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, οδού Μακεδονίας Παπάγου και οδού Σαρανταπόρου Χολαργού», με προϋπολογισμό 73.977,42€ με Φ.Π.Α. 24%, η οποία συντάχθηκε από τη μελετήτρια εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Χ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» (Α.Μ. 791) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Χρήστο Ροδόπουλο - Αγρον. & Τοπογράφο Μηχανικό και με ποσό σύμβασης 19.973,90€ με Φ.Π.Α. 24%, σε εφαρμογή τού άρθρου 189 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων 2018-2019», σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του Ν. 3669/08, αποτελούμενη από τους:

1. Δημήτριο Άνθη - Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο
2. Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος
3. Αρχιμήδη Φάρκωνα - Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., ως μέλος.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη Μελέτη: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας της παρακάτω μελέτης:

    9.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Την έγκριση του από 11.06.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Την έγκριση του από 15.05.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως:

1. Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α, προϋπολογισμού 45.000,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Δημήτρης Άνθης)

Πρόεδρος:            Γεώργιος Παπαγεωργίου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρώτρια:     Αγγελική Δεληγιώργη - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
Μέλος:                 Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρώτρια:     Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), την 04/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: «Ορισμός οικονομικού υπολόγου 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού»
Θέμα 2ο: «Οικιοθελής αποχώρηση εκμισθωτή κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού κ. Κανούτσου Θεόδωρου.».
Θέμα 3ο: «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημ. Σχολείου Χολαργού»

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

01 Ιουλ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Χ. Σκύφτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 έως και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός