05 Ιουλ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Την αποδοχή της με αριθ. 9102/10-04-2019 αίτησης του κ. Κανούτσου Θεόδωρου, η καταγγελία της με αριθμ. 35 από 01-09-2014 σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του δήμου Παπάγου - Χολαργού και η κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ της Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

05 Ιουλ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Τον ορισμό του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, Τίγκα Ιωάννη, ως Οικονομικού Υπολόγου των 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού του Σχολείου μέχρι τη λήξη της θητείας του στις 31-07-2020.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

05 Ιουλ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΟΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 05  Ιουλίου 2019  έως και Τρίτη 09  Ιουλίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

 

04 Ιουλ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 9 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Απαγόρευση στάθμευσης και στάσης έμπροσθεν του πυροσβεστικού κρουνού, επί της οδού Παπανικολή 2 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη λήψη Προσωρινών Μέτρων Άρσης Επικινδυνότητας οδού Ζακυνθινού της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και Οριοθέτησης Υφιστάμενου Ποδηλατόδρομου.
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, για Τοποθέτηση Κολωνακίων αποτροπής στάθμευσης , προς διευκόλυνση της στροφής των Απορριμματοφόρων, επί οδικού τμήματος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (συμβολή Κυρηνείας και Στρατάρχου Παπάγου).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος.

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 12/2019 (ΑΔΑ: 64Δ0ΩΞ1-2ΓΛ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα τής οδού Σκοπέλου 5 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΖ 7924 της κας Μουγιάκου Σταυρούλας - Κασάνδρας - Karimiepa, το οποίο παραχωρεί προς εξυπηρέτηση, στην κα Μουγιάκου Αλίκη - Χριστίνα - Μαρία.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 11/2019 (ΑΔΑ: 68ΔΑΩΞ1-ΥΓΜ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Ξανθίππου 63) και συγκεκριμένα στην είσοδο - έξοδο του υπογείου χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας που διαμένει ο κος Νικόλαος Βουτυράς, επισημαίνοντας ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προμηθευτεί με δική του μέριμνα το ειδικό σήμα στάθμευσης, το οποίο στη συνέχεια θα τοποθετηθεί από υπαλλήλους τής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 10/2019 (ΑΔΑ: Χ2ΡΩΞ1-ΥΗΗ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη «Σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188Ζ της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και συγκεκριμένα:

1. την εκ νέου απόφαση για τη «Σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188Ζ της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για αλλαγή χρήσης από χώρο Πολιτιστικού Κέντρου και υπηρεσιών τού Δήμου» σε «Βρεφικό και Παιδικό Σταθμό», λόγω του ότι έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος τής προηγούμενης υπ’ αριθ. 95/15-04-2014 απόφασης και απαιτείται επικαιροποίησή της,
2. τον καθορισμό όρων δόμησης σε: Σ.Δ.: 0,9, ύψος: 12 μέτρα και ποσοστό κάλυψης: 40%,
3. την κατάργηση της απόφασης 12069/22-03-2005 (ΦΕΚ 363Δ/05-04-2005), με την οποία εγκρίνεται κατά παρέκκλιση, μεγαλύτερος Σ.Δ.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 83/2019 (ΑΔΑ: ΨΥΑΠΟΛΝ6-5ΕΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε η Δ’ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 3/2019 (ΑΔΑ: 6Α9ΘΩΞ1-9ΙΖ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση, του εγκεκριμένου με την υπ’ αριθ. 113/19-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Κανονισμού λειτουργίας τής Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό τού Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατά το άρθρο 3, το οποίο διαμορφώνεται μόνο ως προς το σκέλος τής χωροθέτησης ως ακολούθως:

«Χωροθέτηση: Η αγορά διεξάγεται στην οδό Φανερωμένης, από τη Λ. Μεσογείων έως την πλατεία Κ. Παλαμά. Στο τμήμα αυτό διατίθενται θέσεις τών δύο (2) τ.μ. εκάστη, όπως αναγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα».

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός στο σύνολό του, έτσι όπως έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. 113/19-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Ιουλ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παραπάνω πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου», σχετικά με την υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΑ για την εξυπηρέτηση του άξονα λεωφόρου Μεσογείων τις νυχτερινές ώρες από τη γραμμή EXPRESS Χ 95 του Αεροδρομίου, με άρση τού ειδικού καθεστώτος λειτουργίας, δηλαδή άρση τών περιορισμών επιβίβασης - αποβίβασης τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Άλλωστε μετά τα μεσάνυχτα, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και η επιβατική κίνηση στη γραμμή EXPRESS Χ 95 είναι περιορισμένη. Η άρση λοιπόν των υφιστάμενων περιορισμών επιβίβασης - αποβίβασης είναι εφικτή, θα ενισχύσει τα έσοδα του ΟΑΣΑ και κυρίως θα εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους και τη νεολαία τής περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός