30 Μαϊ 2020

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1o: Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Παραβόλων Μεταβίβασης Οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ για την οδό Βουτσινά.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ για την οδό Καραλή.
ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Κλήρωσης, για απ’ ευθείας Αναθέσεις Δημ. Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Παροχής τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού Εξέτασης της με αριθ. 7803/22-5-2020 Ένστασης για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή Καθαρισμού των Γραφείων σε Κτήρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017» (Προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

30 Μαϊ 2020

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει την 27η Μαϊου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τελών Αττικής Οδού.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή Δωρεών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και προς Άτομα Ευπαθών Ομάδων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη Απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Ανάθεσης της Μελέτης: «Σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των Σχολείων του Δήμου Παπάγου Χολαργού».
ΘΕΜΑ 5ο: Σύνταξη Όρων Διακήρυξης Φανερής Δημοπρασίας, για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ).
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την Έγκριση και Παραλαβή της Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», συνολικής αμοιβής 18.599,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την Έγκριση και Παραλαβή της Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ» συνολικής αμοιβής 16.097,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου» - Αφορά τον διαγωνισμό με αρ. συστήματος 82505,1 Προμήθεια Λιπαντικών ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2020- 2022”.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

22 Μαϊ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/2020 (ΑΔΑ:ΩΝ02ΩΞ1-3ΙΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ Οδηγών

 [Γ’ (C) κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

2

ΕΩΣ

3 ΜΗΝΕΣ

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΥΕ Εργατών

Γενικών Καθηκόντων

 

22

ΕΩΣ

3 ΜΗΝΕΣ

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης), ή επίσημα έγγραφα (π.χ. έντυπο διαγραφής από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» λόγω απόλυσης, βεβαίωση απόλυσης με αναλυτικά στοιχεία εργοδότη), τα οποία θα αποδεικνύουν ότι είναι πρώην εργαζόμενοι επιχείρησης που ανήκει στους πληττόμενους κλάδους (ΚΑΔ) και έχουν καταστεί άνεργοι εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).

Διάρκεια σύμβασης από 21/6/2020 έως 20/9/2020 (τρείς μήνες).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία θα διατίθενται (μόνο ηλεκτρονικά) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Δευτέρα 25/5/2020 έως Τετάρτη 3/6/2020 και ώρα 14.30, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμέναa δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία, μετά από Απόφαση Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

14 Μαϊ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 64.850,02 €, (εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ και δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2020071 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών) του Δήμου.

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και συγκεκριμένα το ΚΑ 10.6274.0001 και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού έτους 2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2020 διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός), 1ο Υπόγειο (αίθουσα Μελίνα Μερκούρη), τηλ.: 2132002861, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 22/05/2020 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 26/05/2020 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση..

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού (προ ΦΠΑ) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.045,97 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

12 Μαϊ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ), ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2020 (ΑΔΑ:9Κ68ΩΞ1-ΥΘΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για κατεπείγουσες ανάγκες καθαριότητας εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 64/14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο εικοστό τέταρτο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», παρ. 2 και του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07), ως εξής: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση

09 Μαϊ 2020

Καλείστε να συμμετέχετε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψη, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1 και της υπ΄ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 2/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έκανε ο Δήμος, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
3. Ενημέρωση για την ένταξη του Δήμου μας, στην υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2020-2021.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
4. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2020.
8. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020.
10. Προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο πλαίσιο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και ορισμός σχετικής επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

09 Μαϊ 2020

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει τη 12η Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου, Οικ. Έτους 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2020 Απόφασης Δ.Σ. για την απαλλαγή από την καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων), για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του ΔΟΚΜΕΠΑ εξαιτίας της πανδημίας COVID-19».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2020 Απόφασης Δ.Σ. για την επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. για το σχολικό έτος 2020-2021».
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. "Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού"».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. "Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού"».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019, Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής
Ανάπτυξης

05 Μαϊ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Επέκτασης και Συντήρησης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α.Πετροπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 06 Μαϊου 2020 έως και Παρασκευή 08 Μαϊου 2020, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες: κ.Πετροπούλου 213 – 2027 123, κ. Κωνστάντιος 213 – 2027 192.

05 Μαϊ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντα.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην κηδεία.
3. Να κατατεθεί δάφνινο στεφάνι στη σορό του εκλιπόντα.
4. Να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες στα Δημοτικά κτίρια.
5. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

05 Μαϊ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

A. Για την Κοινότητα Παπάγου:

1. την κοπή και την νέκρωση της ρίζας ενός (1) δέντρου (γλαυκό κυπαρίσσι), το οποίο ήδη έχει καταστρέψει, με το φούσκωμα των ριζών του, τα περιμετρικά μάρμαρα της αριστερής πλευράς του υπ’ αριθ. 1319 οικ. τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2914/14-02-2020 αιτήσεως του κου Μανούσου Μαστοράκη.

2. τη μη κοπή ενός (1) δέντρου (κουκουναριά), στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κύπρου 67-69 στην Κοινότητα Παπάγου, το οποίο είναι εύρωστο και υγιής παρότι έχει προκαλέσει μια ελαφριά ανύψωση του πεζοδρομίου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3861/26-02-2020 αιτήσεως του κου Σπυρίδωνα Κοκκόλα, που ζητά την κοπή του.
Σε περίπτωση προγραμματισμού ανακατασκευής του πεζοδρομίου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή σε σχετική βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ, για την ανάγκη απομάκρυνσης του δέντρου, θα επανεξεταστεί η υπόθεση απομάκρυνσής του.

3. την κοπή και την νέκρωση της ρίζας ενός (1) δέντρου (καζουαρίνα), το οποίο με το φούσκωμα των ριζών έχει ανασηκώσει τον οδηγό (ράγα) της συρόμενης πόρτας, με αποτέλεσμα αυτή να μην κλείνει, του υπαίθριου πάρκινγκ της οδού Αλεβιζάτου, που εξυπηρετεί τρεις πολυκατοικίες (Παπακωνσταντίνου 2, 4 και 6) στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 29588/13-12-2019 αιτήσεως του κου Γεωργίου Καλαμπάκα (Παπακωνσταντίνου 4).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Σελίδα 1 από 287

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός