Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
15 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Κωνστάντιου από κάθε ευθύνη ως υπόλογου για το υπ’ αριθ. 1127/13-7-2022 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

15 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1. Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 337,26 € τον Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Το ποσό αφορά:

α) Δαπάνη για χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8kva με αριθμό 13066517 για την ηλεκτροδότηση νέας φωτεινής σηματοδότησης στην διάβαση πεζών επί της Εθν.Αμύνης & Αν. Ρωμυλίας στην ΔΚ Παπάγου ύψους 335,26 €
β) Δαπάνη για προμήθεια τραπεζών ύψους έως 2,00 € Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6279.0001 «διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ» (335,26€) και τον Κ.Α. 00.6515.0001 «προμήθεια τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες» (2,00 €) του τρέχοντος προϋπολογισμού 2022.

2. Η διαχείριση του ποσού να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

15 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση των 4ης, 5ης & 6ης κατανομής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (πρώην ΣΑΤΑ), συνολικού ύψους 75.217,50 €, με την οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (γραμμάτιο 516/18-7-2022) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αποφ. ΥΠ.ΕΣ. 45684/8-7-2022 ΑΔΑ: 6Υ7Ρ46ΜΤΛ6-ΒΗΝ), σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει:

α. την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του 2ου Τριμήνου 2022,

β. Τον Πίνακα Στοιχείων Ισολογισμού, 2ου Τριμήνου έτους 2022,

γ. Διαβιβάζει την παρούσα Απόφαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού,
σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει ως μέλη:

1. της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών, και
2. της Επιτροπής Έγκρισης Υλικών,

του έργου «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού», τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού:


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Σεπ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Τήνου 28).
2. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 72 της Κοινότητας Χολαργού, για τον καθορισμό χρήσης Εκπαίδευση - Νηπιαγωγείο σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, επί της οδού Βελισσαρίου 4 & Κωνσταντινουπόλεως.

Χολαργός, 14.09.2022

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

14 Σεπ 2022

Καλείστε την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09.07.2022) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα: «Γνωμοδότηση προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.), για την Παραχώρηση σχολικών χώρων»

Η Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αγλαΐα Σουρανή

13 Σεπ 2022

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:30 στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθεί ο Απολογισμός των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006.

Χολαργός, 13.09.2022

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

13 Σεπ 2022

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Καλπάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΤΡΙΤΗ 13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

13 Σεπ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), τη 14η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών των 21ης και 22ης Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής υπ’ αρίθ.1337 για πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση παροχής με αριθμό 03313102 στη διεύθυνση ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ -ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Α.Π.», οικ. έτους 2023 (απόφαση υπ’ αριθ. 42/22)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. έτους 2022 (απόφαση υπ’ αριθ. 45/22)

ΘΕΜΑ 6ο : Εξειδίκευση Πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη Απόφασης Έγκρισης Όρων Διακήρυξης Μελέτης για την «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς, αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» με αριθμό συστήματος 169379.

ΘΕΜΑ 10ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘’ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ’’ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘ. ΕΣΗΔΗΣ 145984.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 101/30-09-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007396395) με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού» της διακήρυξης 29919/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC006083750) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως προς τα υγρά καύσιμα», συμβατικού ποσού 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και προαίρεσης, με παράταση χρόνου ισχύος της και ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων .

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 88/30-09-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007396837) με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού» της διακήρυξης 29919/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC006083750) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως προς τα υγρά καύσιμα», συμβατικού ποσού 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και προαίρεσης, με παράταση χρόνου ισχύος της και ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 16873/29-09-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007838121) με τίτλο «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης Δήμου Παπάγου – Χολαργού» της διακήρυξης 3038/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006298616) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης», συμβατικού ποσού 137.268,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και προαίρεσης, με παράταση χρόνου ισχύος της χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός εξωτερικού Δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ» ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΗΠΕΔΩΝ PADEL».

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη Απόφασης Έγκρισης Μελέτης και Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ» ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΗΠΕΔΩΝ PADEL».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech