Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
21 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Εξειδίκευση της Πίστωσης έως του ποσού των 2.600,00€ στον ΚΑ 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την δημιουργία και προμήθεια προσκλήσεων, αφισών και εντύπου 32 σελίδων για το 3ήμερο αφιέρωμα που γίνεται σε συνεργασία με Δήμο Παπάγου – Χολαργού και Δήμου Ιωαννιτών και Εβραϊκού μουσείου Ελλάδας, το οποίο θα διοργανωθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

21 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τον Ετήσιο Προγραμματισμό Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, ως ακολούθως:

1. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:

 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.:30.6041.0001 «Αποδοχές Συμβασιούχων» και ΚΑ.:30.6054.0004 «Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Συμβασιούχων» έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, η οποία καλύπτεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). Επίσης, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2023 αλλά και του 2024 σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2023.

2. Στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού:

 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.:15.6041.0004 «Τακτικές Αποδοχές Συμβασιούχων» και ΚΑ.:15.6054.0005 «Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Συμβασιούχων» έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού. Επίσης, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2023 αλλά και του 2024 σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2023.

3. Στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων:

 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.:45.6041.0001 «Τακτικές Αποδοχές Συμβασιούχων» και ΚΑ.:45.6054.0004 «Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Συμβασιούχων» έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, η οποία καλύπτεται 100% από έσοδα που προέρχονται από λοιπές αντικαταβολές από τους ωφελούμενους. Επίσης, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2023, αλλά και του 2024 σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

21 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, ύψους 50.889,35 €.

β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6711.0004, στον οποίο υπάρχει το ποσό των 45.043,79€ το υπόλοιπο ποσό των 5.845,56€ θα αποδοθεί μετά από την σχετική αναμόρφωση

γ. Την Κατανομή του ανωτέρω ποσού, ανά Επιτροπή, ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

21 Σεπ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 17009/30-09-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007397622) με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης Δήμου Παπάγου – Χολαργού» της διακήρυξης 3038/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006298616) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης», συμβατικού ποσού 1.261.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και προαίρεσης, με παράταση χρόνου ισχύος αυτής έως 29/9/2023 χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

21 Σεπ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης:

• διαπιστώνει ότι η ικανοποίηση του σκοπού που ετέθη διά των συστατικών πράξεων από τη διαθέτιδα, ήτοι η δημιουργία οίκου ευγηρίας στην μνήμην της αποβιωσάσης και του συζύγου της Αντωνίου Σκυριανού επί του κληρονομιαίου ακινήτου, καθίσταται εκ των συνθηκών ανέφικτη για τους ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενους λόγους,
• εγκρίνει την υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο κατ΄ άρθρο 825 ΚΠολΔ δικαστήριο, ήτοι ενώπιον του Εφετείου Αθηνών όπου βρίσκεται η έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να τροποποιηθεί ο κοινωφελής σκοπός και να μπορέσει να αξιοποιηθεί η κοινωφελής κληρονομιαία περιουσία σύμφωνα με τα ανωτέρω και
• προτείνει την εκποίηση του ακινήτου και την αποκλειστική διάθεση των πόρων, για την ανέγερση ενός βρεφονηπιακού σταθμού, σε ένα καταλληλότερο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και συγκεκριμένα σε αυτό που ευρίσκεται επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εφέσου στην Κοινότητα Παπάγου.
• δεσμεύεται σε περίπτωση θετικής δικαστικής απόφασης, στον βρεφονηπιακό σταθμό επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εφέσου στην Κοινότητα Παπάγου, να δοθεί το όνομα των αποβιωσάντων δωρητών, στην μνήμη της Αγνής Σκυριανού και του συζύγου της Αντωνίου Σκυριανού.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

21 Σεπ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης:

1. την έγκριση της σύστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων,

2. τη συγκρότηση επιτροπής, με σκοπό την οργάνωση, προώθηση και συντονισμό των αναγκαίων διαδικασιών και δράσεων, προκειμένου να συνταχθεί το Μητρώο Νέων και να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες για τη διεξαγωγή των εκλογών της ανάδειξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

• κα Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, που θα έχει και την ευθύνη λειτουργία της επιτροπής,
• κα Χρυσούλα Παρίση, Δημοτική Σύμβουλο και Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας, ως μέλος της πλειοψηφίας και
• κο Νικήτα Κανάκη, Δημοτικό Σύμβουλο και Επικεφαλής της παράταξης «Με τον Νικήτα», ως μέλος της μειοψηφίας.

Τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, αναλαμβάνει η κα Μυρόπη Λάτσιου, υπάλληλος του Δήμου.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

21 Σεπ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Εκτυπωτών κ.λ.π. Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (11.990,80 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12022159 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 621/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔΘΜΩΞ1-0ΧΡ), σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.0004 οικ. έτους 2022 και πρόβλεψη στον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12022159 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Τετάρτη 28/09/2022 και ώρα: 13:30.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Εκτυπωτών κ.λ.π. Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12022159 μελέτης
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κ. Α. Πολίτης, τηλ. 2132002887 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

21 Σεπ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης:

1. την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 158/2021 προγενέστερης απόφασής του, λόγω αποχώρησης ενός υπαλλήλου από τον Δήμο και μέλους της επιτροπής και

2. ορίζει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022, τους κάτωθι:

• Πρόεδρος της Επιτροπής: την αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Ελισάβετ Τσαούση, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, με αναπληρώτριά της την Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης κα Χρυσούλα Σκύφτη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού,

• Μέλος της Επιτροπής: την Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας κα Ευφημία Μακαρατζή, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, με αναπληρωτή της τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου κο Ιωάννη Μανάτο, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Οικονομικού - Λογιστικού,

• Μέλος της Επιτροπής: τον Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητα Χολαργού κο Βασίλειο Σιαμάνη,

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

21 Σεπ 2022

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό της εισήγησης:

• τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 72, καθορίζοντας χρήση Εκπαίδευση - Νηπιαγωγείο στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Βελισσαρίου 4 & Κωνσταντινουπόλεως, ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες του Δήμου που δημιουργήθηκαν με την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

• καθορίζονται οι όροι δόμησης και οι περιορισμοί δόμησης του Νηπιαγωγείου και συγκεκριμένα: Σ.Δ.: 0,6, ποσοστό κάλυψης 50% και μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα + στέγη (2ος όροφος επιτρέπεται μόνο σε δευτερεύουσες χρήσεις). Αρχαιολογία κατά τις εκσκαφές.

Για τους λοιπούς όρους δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 (79Α).

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Γκούμα Αικατερίνη

21 Σεπ 2022

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό της εισήγησης:

• την εν μέρει αποδοχή του υπ΄ αριθ. 6183/2022 αιτήματος του κου Χαρίλαου Πανώριου και την απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από την είσοδο - έξοδο του διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης, επί της οδού Τήνου 28.

Η σήμανση της απαγόρευσης θα γίνει με κίτρινη διαγράμμιση, με συνθετική αλκυδική ρητίνη, μπροστά από την είσοδο / έξοδο του χώρου στάθμευσης και σε μήκος 4,45 μ., σύμφωνα με τα θεωρημένα διαγράμματα, με έξοδα του ενδιαφερόμενου και με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η σήμανση θα πραγματοποιηθεί, εφόσον ο αιτών προβεί σε αφαίρεση του τσιμεντένιου εμποδίου που υπάρχει στο ρείθρο.

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Γκούμα Αικατερίνη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech