Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
06 Οκτ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία δύο (2) γηπέδων PADEL», προϋπολογισμού 94.302,00 € με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45212210-1). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 56.013,50
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 10.082,43
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ 66.095,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 9.914,39
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ χωρίς ΦΠΑ 76.050,00
ΦΠΑ 24% 18.252,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.302,00

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.
(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-10-2022 ημέρα Παρασκευή η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/10/2022 ημέρα Τετάρτη.
Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027120, 213-2027121, 213-2027192, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Άννα Ίσκου και Κωνσταντίνος Κωνστάντιος.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, βάσει της αριθμ. 127/ 21-12-2017 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.521,00 € και με ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστόν δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , Με Κ.Α. 15.7336.0027
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 288/2022 από 14-9-2022(AΔA: 68Φ5ΩΞ1-Β43) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, …../10/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

07 Σεπ 2022

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»


Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.Α. Καλπάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , έως τις 13:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

07 Σεπ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1693/2022

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφασης Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

I. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
2
II. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.».
III. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», βάσει της οποίας ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.
IV. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
V. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 44.539 κατοίκους.
VI. Το άρθρο 47 ν.4647/2019 που τροποποιεί το άρθρο 59 ν.3852/2010. Ειδικότερα στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται η παράγραφος 7, ως εξής: «7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
VII. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΦΕΚ 4947Β/6-11-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3
VIII. Την υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει, ως κατωτέρω :
1. Ορίζει τον κ. Αθανάσιο Αυγουρόπουλο , από έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε άμισθο, με θητεία μέχρι 30/11/2022.
2. Ορίζει την κα. Μαρία Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου, από άμισθη Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ισότιμης Εξυπηρέτησης Πολιτών σε έμμισθη, με θητεία μέχρι 30/11/2022.
3. Ορίζει τον κ. Αθανάσιο Κούτρα ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου.
Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά».
Τη διαχείριση, ανάδειξη και εμπλουτισμό του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διαχείρισης Πρασίνου.
Την ανάπτυξη φιλοδασικής συνείδησης και την προώθηση εμπλουτισμού του πρασίνου στη δασική περιοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την σύνταξη και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ενέργειας και την οργάνωση των αντίστοιχων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην εν λόγω διεύθυνση.
Την συνεργασία με τις προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
4. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα με την υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει.
5. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1/9/2022.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Εσωτερική διανομή:
-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
-Γενικό Γραμματέα του Δήμου
-Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων του Δήμου
-Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη
-Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
-Αθανάσιο Αυγουρόπουλο
-Μαρία Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου
-Αθανάσιο Κούτρα
-Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
-Βασίλειο Σιαμάνη

02 Αυγ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2022.
για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α΄138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87), όπως ισχύουν,
5. Την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ` αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΦΕΚ 3352 /Β΄/2021)», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3327/Β`/28-06-2022.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει,
7. Το υπ΄αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»,
8. Την υπ΄αριθμ. 15173/29-07-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
9. Την υπ΄αριθμ. 238/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου Χολαργού,
10. Τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 4/2022 θα κατατίθενται

από 02/08/2022 ημέρα Τρίτη έως και 16/08/2022 ημέρα Τρίτη.

01 Αυγ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2022.
για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α΄138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87), όπως ισχύουν,
5. Την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ` αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΦΕΚ 3352 /Β΄/2021)», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3327/Β`/28-06-2022.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει,
7. Το υπ΄αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»,
8. Την υπ΄αριθμ. 15173/29-07-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
9. Την υπ΄αριθμ. 238/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου Χολαργού,
10. Τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 4/2022 θα κατατίθενται

από 02/08/2022 ημέρα Τρίτη έως και 16/08/2022 ημέρα Τρίτη.

01 Αυγ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του
ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έπικύρωση Πρακτικών των 19ης και 20ης Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» προεκτιμώμενων αμοιβών 340.917,14€ με ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης) της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)».
ΘΕΜΑ 4ο : Εκ νέου έγκριση 2ου και 3ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη
προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π,
καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης» με αριθμό συστήματος 145984 (κατόπιν της 226/2022 Απόφασης της Ο.Ε.)” .
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο
ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού» προϋπολογισμού 902.286,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.12 (A/A ΟΠΣ 5957) για την πράξη με τίτλο «Πιλοτική δράση χωριστής συλλογής και διαχείρισης αστικών
αποβλήτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Πιλοτική δράση χωριστής συλλογής και διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας.

28 Ιουλ 2022

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12022100 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
CPV: 34928480-6, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 31/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 01/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ. (α/α συστήματος 169379).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 49.810,80€ (σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12022100 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου (ΚΑ 20.7131.0001).
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Οι Συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή τους.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859/913.


Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

27 Ιουλ 2022

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την προμήθεια με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» προϋπολογισμού 8.044,80 € πλέον ΦΠΑ (9.975,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. Μ12022136 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 531/2022 (ΑΔΑ:ΨΣΞΙΩΞ1-Α9Χ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑ 30.7336.0004 οικ. έτους 2022.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12022136 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή 5/8/2022 και ώρα: 13:30.
Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»,
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του,
• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12021158 μελέτης,
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.
Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.
Επίσης:
1. Πλήρης τεχνική περιγραφή με Εγχειρίδιο Λειτουργίας καθώς και φυλλάδια και προσπέκτους του κατασκευαστή για ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία κατατίθεται η προσφορά.
2. Εγγύηση του κατασκευαστή ή προμηθευτή για όλα τα είδη.
3. Πιστοποιητικά CE και ISO.
4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι, όλα τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και ότι, η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με όσα ορίζει η μελέτη.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Παρασκευή Τσαρδακλή, τηλ. 2132027126 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση των Αιτημάτων Πρόσληψης Προσωπικού, στο πλαίσιο του Ετήσιου
Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους
2023 ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό, ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ(ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ) 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1 Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΣΥΝΟΛΟ: 41
β. Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις, είναι
προσαρμοσμένες στις ανάγκες του φορέα μας, όπως έχουν διαμορφωθεί και θεωρούνται
απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσία μας.
γ. Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού θα προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις
στο προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου Χολαργού με εγγραφή στους Κ.Α. οικονομικού έτους
2023 και αντίστοιχη πρόβλεψη για τα επόμενα έτη με Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/9-6-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (ΔΟΚΜΕΠΑ)
Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
β. Την Έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 2022 του Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού, ΄΄, όπως αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά στην ανωτέρω
εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Σελίδα 1 από 74

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech