20 Σεπ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90 (3ος Όροφος), την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.00, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, επί των Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 4555/2018).

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

20 Σεπ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια φυτών και δέντρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου, 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 23  Σεπτεμβρίου 2019  έως και Τετάρτη 25  Σεπτεμβρίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

19 Σεπ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συσκευών τοίχους προστασίας εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου(firewall)».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Πολίτη Αλέξη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου  2019 έως και Παρασκευή  20 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Πολίτης  213 – 2002 887

 

13 Σεπ 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19.09.2019 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 11/2019 πρακτικού της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για ένα (1) έτος.
3. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού για ένα (1) έτος.
4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
6. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
7. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής» και εκλογή Προέδρου.
9. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων του Δήμου.
11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Κρίσης Ακαταλληλότητας οχημάτων.
12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου.
13. Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των συνδυασμών της μειοψηφίας, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου.
14. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», στην οποία είναι μέτοχος.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16. Συγκρότηση Επιτροπής για επιλογή Τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται ο Δήμος.
17. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, σε πιστωτικά ιδρύματα.
18. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
19. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. και Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
22. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
23. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2019.
24. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
25. Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ Αθηνών.
26. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
27. Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.
28. Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών και καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

29. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Μονής Κύκκου 4
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Χίου και Πυθαγόρα
o 17ης Νοέμβρη 29-31

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.
31. Ορισμός ενός (1) νέου εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της τρέχουσας προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».
32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού».
33. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για την μελέτη του έργου: «Μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση - κατασκευή computer room».
34. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018».

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

35. Ανανέωση του προγράμματος «Κοντά στον Δημότη» και ορισμός μελών επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος.
36. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
37. Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο.
38. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της διοικούσας επιτροπής του «Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Παπάγου - Χολαργού».
39. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπου του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

13 Σεπ 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30  π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο: Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2020.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης μετακίνησης στο 1ο Plug & Play Συνέδριο Restart mAI City στις 26-28/9/2019 στα Τρίκαλα.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση στύλου στην οδό Καρναβία 17.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Ά).
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της ΣΤ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 111/2019 απόφαση του Δ.Σ.

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

06 Σεπ 2019

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού:

1. Ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Παπάγου, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κα Αικατερίνη Κομιώτη.
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο Δημαρχείο, στην έδρα της Κοινότητας, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

H Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

 

06 Σεπ 2019

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού:

1. Ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Χολαργού, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κα Βασιλική Κατσούλη του Ιωάννη.
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο Δημαρχείο, στην έδρα της κοινότητας, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

05 Σεπ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΕΚΛΕΓEI

ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη θητεία από 01-09-2019 έως 06-11-2021, οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Τακτικά Μέλη:

 1. Χατζής Μιχαήλ
 2. Πολύδωρας Γεώργιος
 3. Ρουφογάλη Δήμητρα (Μιμή)
 4. Δεμέστιχας Παναγιώτης
 5. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία
 6. Ρίζος Λουκάς

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Τσικρικώνη Άννα - Μαρία
 2. Πετράκης Χρήστος
 3. Αυγουρόπουλος Αθανάσιος
 4. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου Βασιλική (Βάνα)
 5. Σιώτου Μαρία
 6. Στάϊκος Χαράλαμπος

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

05 Σεπ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΕΚΛΕΓEI

ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για τη θητεία από 01-09-2019 έως 06-11-2021, οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

Τακτικά Μέλη: 

 1. Πετράκης Χρήστος
 2. Υφαντής Μιχαήλ
 3. Αυγουρόπουλος Αθανάσιος
 4. Ανυφαντής Γεώργιος
 5. Καραγιάννης Νικόλαος
 6. Στάϊκος Χαράλαμπος 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

 1. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου Μαρία
 2. Πολύδωρας Γεώργιος
 3. Παρίση Χρυσούλα (Χρύσα)
 4. Αυγερινός Γεώργιος
 5. Κανάκης Νικήτας
 6. Ρίζος Λουκάς 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Σελίδα 1 από 256

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός