06 Σεπ 2018

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει επαναληπτική φανερή και προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 27857/26/10/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΜΩΩΞ1-Ρ1Υ) αρχικής Διακήρυξης Δημάρχου, για τη μίσθωση ακινήτου, με ανάλογο αύλειο χώρο, προκειμένου να στεγαστεί σε αυτό, το 3ο Νηπιαγωγείο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα έως τις 24/09/2018 και ώρα 11.30 π.μ.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας με τους όρους συμμετοχής, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Δήμου
Παπάγου Χολαργού (αρμόδιος υπάλληλος Χ. Σκύφτη), στο Δημοτικό κατάστημα, διεύθυνση Περικλέους 55 Χολαργός, τηλέφωνο 213 2002 859, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

05 Σεπ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ε. Τσαούση) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

05 Σεπ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ “NOIAZOMAI”».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Κ. Κοπανέζου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

25 Ιουλ 2018

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Έχοντας υπόψη:

1. Το. άρθρο 192 παρ.1 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το αρθ. 6 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981 τεύχος Α')
3. Την 158/25.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει τα πρακτικά της από 25.07.2018 άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία ανθοπωλείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου.
4. Το αρθ. 1 της με αρ. πρωτ. 15614/04.07.2018 διακηρύξεως Δημάρχου
5. Την με αρ. 142/04.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη σύνταξη των όρων της δημοπρασίας


Διακηρύσσει ότι:

διενεργείται επαναληπτικός φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία ανθοπωλείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 15614/04.07.2018 διακηρύξεως, την Τετάρτη 1η Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου στην οδό Περικλέους 55.
Η παρούσα θα αναρτηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr .Επίσης τους όρους διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Δημοτικών Εσόδων-Περιουσίας στο ισόγειο του Δημαρχείου, τηλ. 2132002862,846 .

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Ιουλ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 70.760,60 €, (εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2018201 μελέτη του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου (CPV 30125110-5, 30192113-6, 30197643-5 ).
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και συγκεκριμένα τους ΚΑ 10.6614.0002, 10.6613.0006 όπου έχουν γίνει δεσμεύσεις και έχει γίνει σχετική πρόβλεψη σε αντίστοιχους ΚΑ στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 28/2018 διαγωνισμού (και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου- Περικλέους 55, 15561 Χολαργός, τηλ.: 213 2002801/887/888/889 & φαξ: 210-6513840 / 210 6528701, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 28/8/2018 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 31/8/2018 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.141,30€ όπως ορίζει η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και η σχετική ισχύουσα νομοθεσία .
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως ένα (1) έτος. Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

23 Ιουλ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 25η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Α΄Εξαμήνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Οικ. Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Σχολικών Επιτροπών» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018136 συνολικής Μελέτη του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Πρακτικών Φανερής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Κοινοχρήστων Χώρων, οι οποίοι βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων 156 ( θέση i και θέση ii) της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, για την εγκατάσταση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) Τράπεζας.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Πρακτικών Φανερής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Κοινοχρήστου Χώρου, ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αναστάσεως και Στρατάρχου Παπάγου, της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (Α.Τ.Μ.) Τράπεζας.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος

23 Ιουλ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 €, (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2018174 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.
Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία προϋπολογίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018174 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη δαπάνη της υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στους ΚΑ 10.6253.0001, 20.6253.0001, 35.6253.0001 προϋπολογισμού έτους 2018 ενώ έχει προβλεφθεί πίστωση στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001, 30.6253.0001, 35.6253.0001, 45.6253.0001 και 50.6253.0001 προϋπολογισμού έτους 2019.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 28/7-2-2018 (και συγκεκριμένα στην στα γραφεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου-Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου- Προέκταση οδού Ασπασίας & Υγείας, Παπάγου, τηλ.: 210-6540211 έως και 214 & φαξ: 210-6515712, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 28/8/2018 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 31/8/2018 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.100,00€ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των ασφαλιστικών συμβολαίων.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες ήτοι ένα (1) έτος- διάρκεια ασφάλισης 10/01/2019 (από 12.00) έως 10/01/2020.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

20 Ιουλ 2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.07.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 08/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
2. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» (α/α ΟΠΣ 2616).
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 315/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον ορισμό αναπληρωτή εκπροσώπου τού Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» και ορισμός υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο πρόγραμμα «Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon».
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου τού Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2018.
8. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου τού Δήμου για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
9. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού».
10. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 και ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55 κ.μ. τουλάχιστον, για τη συμπίεση και μεταφορά».
11. Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
12. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
13. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
14. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης».
16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - τακτοποιητικού τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017».
17. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης».
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
18. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί της οδού:
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Αριστοτέλους 9
vi. ΓΕΝΙΚΑ
19. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 125/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
20. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 126/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
21. Έγκριση αποστολής αιτήματος, για αρχική πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 127/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
22. Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 62/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
23. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, Ισολογισμού χρήσης 2012, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 58/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
24. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, Ισολογισμού χρήσης 2013, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 67/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
25. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
26. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Ιουλ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ1ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη Χωροθέτηση σημείων Εγκατάστασης Υπαίθριων Γυμναστηρίων και Οργάνων Καλλισθενικής Γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη Χωροθέτηση σημείων Εγκατάστασης Υπαίθριων Γυμναστηρίων και Οργάνων Καλλισθενικής Γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γεωργία Αρβανίτη

18 Ιουλ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55), στις 20/07/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:


1. Χωροθέτηση σημείων Εγκατάστασης Υπαίθριων Γυμναστηρίων και Οργάνων
Καλλισθενικής Γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.


Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Γκούμα

Ο έκτακτος και κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης, συνίσταται στο γεγονός ότι το θέμα της παρούσας συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, θα εξεταστεί ως τακτικό θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23 ή 24/7/2018), προκειμένου αυτή να το εισηγηθεί για λήψη τελικής απόφασης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου έχει προγραμματιστεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα (25/7/2018).

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός