20 Νοε 2017

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:Διενεργείται πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων . Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 7-12-2017 ημέρα Πέμπτη ώρα 10,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 265/15-11-2017 απόφασή της.


Άρθρο 1.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ κ΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 07/12/2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής με φανερές προφορικές πλειοδοτικές προσφορές.
Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό Περικλέους 55 στο Χολαργό.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει ισόποσα τους δύο τελευταίους πλειοδότες στους οποίους θα κατακυρωθεί η δημοπρασία για κάθε κατηγορία εκποιούμενου είδους, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι όροι διακήρυξης, με φροντίδα του Δημάρχου, θα αναρτηθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr (προκηρύξεις, διαγωνισμοί)
Τους όρους της δημοπρασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλ. 2132002846-848) καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την 21/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

Επισυνάπτεται ολόκληρο το αρχείο της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΛΙΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

02 Νοε 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας - Υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια - Εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης και ροής εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

 

27 Οκτ 2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01.11.2017 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2018.


Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

27 Οκτ 2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01.11.2017 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης περιπτέρου.
2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών».
3. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2017 - 2018».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2017.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ. 168 και 169 Παπάγου».
6. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Άλσους Χολαργού».
7. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».
iv. ΓΕΝΙΚΑ
8. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», οικονομικού έτους 2018.
9. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», οικονομικού έτους 2018.
10. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και χαρακτικών Αττικής», οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Οκτ 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, έτους 2017».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Φάρκωνα) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

27 Σεπ 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, 2017».


Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτης) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

24 Αυγ 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 24 Αυγούστου 2017 έως και 28 Αυγούστου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

22 Αυγ 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 25/08/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:
Θέμα 1ο : «Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και έγκριση όρων προκήρυξης».

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Πετράκης

19 Ιουλ 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας - Υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Κ. Κωνστάντιος) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

17 Ιουλ 2017

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
2. Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & στοιχείων Ισολογισμού Β΄ Τριμήνου 2017.
3. Έγκριση Πρακτικού Ι, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ».
4. Έγκριση Πρακτικού Ι, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη – αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού € 498.000,00 με τον ΦΠΑ 24%.
6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη – αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 750.000,00 € με τον ΦΠΑ.
7. Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2017122 συνολικής Μελέτη του Δήμου.
8. Αποδοχή δωρεών και χορηγιών για το Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
9. Αποδοχή χορηγίας cosmote για εγκατάσταση υποδομών wifi – προηγμένων Ευρυζωνικών Υπηρεσιών.
10. Ανάθεση άσκησης εφέσεως Δικαστικής Υπόθεσης σε Δικηγόρο και δέσμευση χρηματικού ποσού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός