ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58/2015 (ΑΔΑ:ΩΧ4ΡΩΞ1-ΘΣΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 20891/11259/20-3 2015 (ΑΔΑ:7ΛΧΔΟΡ1Κ-2ΘΞ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την καθαριότητα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99, του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, ως εξής:

1. Είκοσι (20) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,

2. Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, και

3. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας με δίπλωμα Γ΄ και Ε΄ Κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση επισυνάπτοντας:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,

4. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,

5. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως τη Δευτέρα 4/5/2015. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», και της ΠΝΠ (ΦΕΚ 35/27,03,2015 τ.Α΄) ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Στον παραπάνω Νόμο, ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόστιμα και τις προσαυξήσεις  που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015, πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως και  την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών, από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ (20€).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην ταμειακή υπηρεσία, στα τηλέφωνα 2132002866,2132002667.

Δρομολόγια Διακοινοτικής Συγκοινωνίας και Κοιμητηρίων


Η Διακοινοτική Συγκοινωνία εκτελείται με δημοτικά λεωφορεία χωρίς κόμιστρο, τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, από Δευτέρα έως και Σάββατο.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν υποδείξεων του ΑΣΕΠ, η υπ' αριθ. 1/2014 ΣΜΕ, ανακοίνωση πρόσληψης 7 συμβασιούχων μίσθωσης έργου που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΔΟΠΑΠ 1139/2014 και 1142/2014,ακυρώνεται.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης ΔΟΠΑΠ
Νίκος Μελετής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Ως προς τον φορέα υποβολής ενστάσεων)

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΔΟΠΑΠ, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στην κοινότητα Παπάγου του Νομού Αττικής, Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΟΠΑΠ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΟΠΑΠ
Μιχάλης Τράκας

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΔΟΠΑΠ ανακοινώνει,

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στην κοινότητα Παπάγου  του Νομού Αττικής, Νευροκοπίου & Αργυρόκαστρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΟΠΑΠ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΔΟΠΑΠ

Μιχάλης Τράκας

Συνημμένο αρχείο με την περίληψη ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού ανακοινώνει,

1. Την πρόσληψη ενός (1) Κ.Φ.Α με σύμβαση έργου, για την κάλυψη των αναγκών του ΔΟΠΑΠ, με γνώσεις dance aerobic & zumba. (Η σύμβαση θα αφορά έργο, ανταποδοτικού χαρακτήρα, με απαραίτητη προϋπόθεση δελτίου παροχής υπηρεσιών ).

2. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης Π.Ε. Καθηγητή Φυσικής Αγωγής είναι:
 Πτυχίο Πανεπιστημίου ( ΤΕΦΑΑ)

 Δίπλωμα ή Βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων dance aerobic & zumba
3. Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν από 31/10/14 έως και 5/11/14, αίτηση με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά

• Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
• Αντίγραφο διπλώματος ή βεβαίωσης ειδικών γνώσεων στο αντικείμενο  της dance aerobic & zumba
• Αίτηση ενδιαφερομένου
4. Η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο προσωπικού του ΔΟΠΑΠ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες 9.00 – 14.00, από  τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών, ο ΔΟΠΑΠ θα αποφασίσει σχετικά και θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στο χώρο ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ και στην ιστοσελίδα του (www.dopap.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 6543879.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
 & ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων της νέας διοίκησης του Δήμου, παρουσιάστηκε επιτακτική η ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης της σχέσης μας  με τους ΟΚΩ (Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας) σε ότι αφορά στις εργασίες που διεξάγονται στο Δήμο μας και έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε ένα ανοικτό εργοτάξιο, με αποτέλεσμα την αγανάκτηση των συμπολιτών μας. 

Είναι σαφές πως κανείς δεν εναντιώνεται στην αναβάθμιση των δικτύων και στις διορθωτικές κινήσεις, ο τρόπος όμως εκτέλεσης των εργασιών, πρέπει να εξασφαλίζει τόσο την τήρηση των υπογεγραμμένων από τις συμβάσεις προδιαγραφών όσο και  την απαραίτητη οδοσήμανση και την έγκαιρη ενημέρωση των περιοίκων.

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε πως οι ΟΚΩ προτού προβούν σε οποιαδήποτε εργασία λαμβάνουν άδεια τομής σε δρόμους και πεζοδρόμια, αναφέροντας τις θέσεις αλλά και τον τρόπο εκτέλεσής τους.

Επειδή έχουμε διαπιστώσει από τις καθημερινές μας αυτοψίες πως δεν τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις  τα συμφωνηθέντα, έχουμε προβεί σε προφορικές, τηλεφωνικές και γραπτές διαμαρτυρίες τονίζοντας πως σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν οι ΟΚΩ θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα.

Προκειμένου να περιοριστούν στο μέλλον παρόμοιες οχλήσεις, έχουμε σε καθημερινή βάση αναθέσει σε έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατ’ αποκλειστικότητα, την επίβλεψη και καταγραφή αυτών των εργασιών με ρητή εντολή, όπου διαπιστώνεται κακοτεχνία ή άλλη επικίνδυνη για τους συνδημότες μας συμπεριφορά, να δίνεται προθεσμία δεκαπέντε ημερών προκειμένου να γίνεται αποκατάσταση των κακώς κειμένων άλλως να ανακαλείται η άδεια τομής.

Στόχος της παρούσας διοίκησης του Δήμου είναι τόσο ο ποιοτικός έλεγχος στα έργα που εκτελούνται με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσο και ο σωστός προγραμματισμός των εργασιών των έργων, που εκτελούνται στα όρια του δήμου μας από τρίτους.

Ζητάμε συγνώμη από του δημότες μας για την όποια ταλαιπωρία υποστούν και είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
Γεωργία Αρβανίτη Φραγκή

Τηλ. επικοινωνίας: 2132027193 – 2132027121 (Τεχνική Υπηρεσία)
2106564512 (Εργοτάξιο)

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και για τέσσερις (4) μήνες η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού μεταφέρεται στην οδό Φανερωμένης, από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την πλατεία Παλαμά και από την οδό Σερίφου έως την οδό Κεφαλληνίας.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός