Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (84)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (1).
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. 1739/23-1-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ανοικτών Διαγωνισμών), για τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: ΄΄Προμήθεια τροφίμων για τις…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του από 15-1-2018 Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή της υπαλλήλου κ. Μαργ. Μπάμπαλη, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1356/2017 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 4.500,00€.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΩΣ 50.000,00€)
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη Διόρθωση της υπ’ αριθ. 98/30-5-2016 Απόφασής της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση. β. Την τελική (κατόπιν της διόρθωσης), διαμόρφωση του αποφασιστικού τμήματος της υπ’ αριθ. 98/2016…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης : « Μελέτη Ανάπλασης οδού Ζακυνθινού, για άρση επικινδυνότητας». β. Τον Αποκλεισμό, από τη συνέχεια…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός