Αρ. Απόφασης 175/ 1-8-2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ > ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κλπ

H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθ. 2017108 μελέτης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ακολούθως : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκ μέρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο ανάλογων προσόντων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ». H συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 223.894,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., εκ των οποίων το ποσό των € 25.331,00 θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6278.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό (198.563,40 €) αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισμού έτους 2018.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός