Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (196)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Τα δύο ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 4586/6-3-2017 και 4713/7-3-2017 Πρακτικά της Επιτροπής…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : - Την εισήγηση του Προέδρου. - Την παραγρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010. -- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την εκλογή του κ. Δημήτριου Τούτουζα , ως Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Τη Διάθεση Πίστωσης συνολικού ποσού 347.785,34€ σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού 2017
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την από 23-2-2017 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Παράσταση του απασχολούμενου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου,…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Αποδοχή, προς το σκοπό της ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του έργου που επιτελεί, της ακόλουθης Δωρεάς : Σαράντα πέντε (45) διατακτικών δωροεπιταγών αξίας 20,00…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας». β. Την έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2017030 μελέτης…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός