Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (266)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από
Ακολούθως, ο Πρόεδρος, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, έθεσε υπόψη της Οικ. Επιτροπής, την εισαγωγή του παρόντος θέματος ως Έκτακτου και Κατεπείγοντος και η Οικ. Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως ΈΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία. Την Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», ως ακολούθως : Άρθρο 1 Κύριος του Έργου…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ», ως ακολούθως :
Tη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις μελέτες: - ΜΕΛΕΤΗ “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΤΑΣ ” - ΜΕΛΕΤΗ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΓ. Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ Δ.Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση του από 30-5-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ.188Ζκαι 155Α». β. Την ανάδειξη της «Π.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Αποφασίζει κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός