16 Φεβ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ,  ΕΤΟΥΣ  2018-2019, προϋπολογισμού € 550.000,00 με ΦΠΑ 24%.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ και από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.

 

 

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

14 Φεβ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
  2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
  3. 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
  5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του παρακάτω έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018»

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

 Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

 

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

 

 Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

14 Φεβ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

 Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, απο Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 έως Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

13 Φεβ 2018

Με τον παρόντα οδηγό επιθυμούμε να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο μας, παραθέτοντας αρχικά τα πιο σημαντικά σημεία του νέου νομοθετικού πλαισίου και απλά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την ίδρυση του.
Με την έκδοση του νέου νόμου Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και της Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) αλλάζουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. (άρθρο 2 Ν.4442/16)
Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης.


Η βεβαίωση χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.
Η χορήγηση της βεβαίωσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος.
Ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί (δεν υπάρχει, πλέον ο όρος Άδεια Λειτουργίας), την δραστηριότητα του στον Δήμο μέσα από την ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr και έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί. Αν δεν τους πληροί επιβάλλονται πρόστιμα.


Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του καταστήματος, εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και δεν διαθέτει τη βεβαίωση ίδρυσης.
Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες προβαίνουν σε έλεγχο.
Στη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

Τμήμα Καταστημάτων & Λαϊκών Αγορών Δήμου Παπάγου Χολαργού

13 Φεβ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 16 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, για την Ψήφιση νέας Κανονιστικής Απόφασης, σχετικά με τη χρήση Μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Παπάγου Χολαργού (αφορά και τις δύο Δημ. Κοινότητες).
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με κατάργηση θέσης Περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Μετατόπιση θέσης Περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Κατάργηση θέσης Περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με διευθέτηση παρόδιας στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
ΘΕΜΑ 6ο : Διεύρυνση του πεζοδρομίου στην διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου & Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.
ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με προσωρινές Ρυθμίσεις στην οδό Ζακυνθινού της Δημ. Κοινότητας Παπάγου.

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γεωργία Αρβανίτη

12 Φεβ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Κ. Κωνστάντιος) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

 

09 Φεβ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 14η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : ΄Εγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ΄΄προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών΄΄ - Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσηςκαι Γνωμοδότηση προς την Οικ. Επιτροπή, για την ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων του Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού΄΄ .
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κ.μ. – Πρακτικό αποσφράγισης , ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση Πρακτικού 4 για την Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ» και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη οριστικού αναδόχου
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.

09 Φεβ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 14/02/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :


Θέμα 1ο: Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού
Θέμα 2ο: Παραχωρήσεις χώρων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού
Θέμα 3ο: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων καθαριότητας σχολείων σχολικού έτους 2016-2017

 

 

 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Πετράκης

06 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) οικονομικού έτους 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), ως ο  συνημμένος πίνακας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

06 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 97/2017 (ΑΔΑ: Ω4Μ6ΟΛΥΡ-Ρ4Τ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2018, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, πέντε (5) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:

Μία (1) θέση  Π.Ε. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - για παιδιά και ενήλικες

Μια (1) θέση  Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ  - για παιδιά  

Μια (1) θέση  Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΑ  ΚΟΠΤΙΚΗΣ / ΡΑΠΤΙΚΗΣ  - για ενήλικες

ΜΙΑ (1) θέση  Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ  - για ενήλικες  

ΜΙΑ (1) θέση  Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για παιδιά

 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα, θα τιμολογηθούν με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μόλις εγκριθούν οι εν λόγω συμβάσεις έργου και η  αμοιβή των επιμορφωτών θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο χρήσης των συμμετεχόντων στα προγράμματα αυτά.

 Η αμοιβή των παραπάνω συμβάσεων θα βαρύνει τους Κ.Α 15-6117.001 «συμβάσεις μίσθωσης έργου» και Κ.Α 15-6055 «λοιπές εργοδοτικές εισφορές»,  ποσά τα οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Σελίδα 1 από 22

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός