15 Σεπ 2017

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :


1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».
2. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.
3. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.
4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017».
5. Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατακύρωσης σύμβασης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
6. Εισήγηση λήψης απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών των μελετών :
      - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
      - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΙΛΙΣΣΟΥ.
      - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
7. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού – Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου, για την ΄΄Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών΄΄ (συνοπτικός διαγωνισμός) . 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

14 Σεπ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

 

 1.      Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).

         Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού.

         Ιστοσελίδα : www.dpapxol.gov.gr

         Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που έχει έδρα : Περικλέους 55 - Τ.Κ. 155 61 Χολαργός.

         Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που έχει έδρα : Αναστάσεως 90 / Τ.Κ. 156 69 Παπάγου.

         Πληροφορίες Ξανθή Αντωνοπούλου, τηλ.: 2132027112, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

         Fax: 2132027198,

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

CPV

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

(€)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

1.

ΜΕΛΕΤΗ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

16

71351810-4

48.120,00

48.120,00

Α΄ και άνω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

13.391,97

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

1.746,78

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)

13.391,97

 

ΦΠΑ (24%)

3.214,07

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

16.606,04

 

Τόπος αντικειμένου μελέτης : Αττική (κωδικός NUTS:GR301), Δήμος Παπάγου – Χολαργού.

 1.       Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Αναστάσεως 90, 156 69 Παπάγου) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

         Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση, που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

 1.      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α)     φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) με ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Α΄ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β)     οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονομένα είτε ως μέλος ένωσης.

γ)      οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

 1. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 65%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

 1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)
 2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
 3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 35%)

 1. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με ΚΑ 30.7425.0018.
 2. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε Έξι (6) μήνες.

         Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε Εννέα (9 ) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 1.      Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.dpapxol.gov.gr.

         Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού http://www.dpapxol.gov.gr.

 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
 2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55 – 155 61 Χολαργός).

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

 1. κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 2. κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Παρατήρηση : Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 195/14-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΝΙΗΩΞ1-ΙΒΕ).

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ,   14  / 9   / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

14 Σεπ 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 18/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

 

Θέμα 1ο:

Έγκριση πρακτικού και αποδοχή αποτελέσματος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου.

 

Θέμα 2ο:

Έγκριση Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων.

 

Θέμα 3ο:

Εξουσιοδότηση διευθυντών Γυμνασίων-Λυκείων για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείων στην τράπεζα EFG Eurobank και έκδοση χρεωστικής κάρτας για τον κάθε λογαριασμό.

 

Θέμα 4ο:

Επιστροφή εγγύησης 300€  λειτουργίας του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου στον προηγούμενο μισθωτή.

 

 

  Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Τράκας

13 Σεπ 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών (smart city) για την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία του Δήμου, και την υποστήριξη των δράσεων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 έως Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

12 Σεπ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:  Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις Μελέτες:

α)         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

β)         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΙΛΙΣΣΟΥ

γ)         ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
 2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
 5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας των παρακάτω μελετών:

9.1          ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

9.2          ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΙΛΙΣΣΟΥ

9.3          ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr 

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

11 Σεπ 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών επισκευής αντλίας θερμότητας Ι. Ναού Κοιμητηρίου Παπάγου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κωνστάντιου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από  Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 έως και  Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017  από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

11 Σεπ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», προϋπολογισμού 59.290,00 + 24% ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 73.519,60€, (εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017103 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Για τη δαπάνη της προμήθειας έχει γίνει διάθεση σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και συγκεκριμένα στο ΚΑ 35.7135.0004. (CPV 37535200-9)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 25/9/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.


Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.185,80 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως τους δύο (2) μήνες.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

11 Σεπ 2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12.09.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 11/2017 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 


i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ (Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
2. Συγκρότηση μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560.
3. Έγκριση των σχεδίων απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΣΑΥΙΜ) των δυο υποέργων της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560.
4. Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου (Α/Α1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002017.


ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην Επιτροπή για την καταλληλόλητα και επιλογή χώρων για μίσθωση ακινήτου, που αφορά στη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών, για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, για το έτος 2017.
9. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
10. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
11. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.
13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.
14. Οικονομική επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους.


iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2017.
16. Έγκριση κατάταξης όλων των Δημοτικών και Κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α/2017).
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Παιδικών Σταθμών, έτους 2014».
19. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2016».


v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
20. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών:
• Μπλέσσα 76
• Φραγκογιάννη 20 & Βλαχάβα
• Μπλέσσα & Μ. Γρηγορίου
• Μενίππου 30

 

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

08 Σεπ 2017

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 13η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :


1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».
2. Εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου».
3. Έγκριση Μελέτης και Έγκριση Όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
4. Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατακύρωσης σύμβασης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ».
5. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού – Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου, για την ΄΄Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών΄΄ (συνοπτικός διαγωνισμός) .
6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας» για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
7. Άσκηση Ενδίκου Μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

07 Σεπ 2017

 O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), διακηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση παιδικών σταθμών 2017», εκτιμώμενης αξίας  22.727,27  € (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 2017068 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης  είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.  (www.dokmepa.gr)

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (οδός Αναστάσεως 90 Παπάγου,  στο υπογειο).

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων  που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών προϋπολογισμού 18.328,44 € χωρίς ΦΠΑ (αρ. 59 του Ν.4278/2014) ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν  υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους του ΔΟΚΜΕΠΑ .

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού .

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 213 2027113, FAX επικοινωνίας 2132027198 , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ).

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

ΧΡΥΣΣΑ ΠΑΡΙΣΗ

Σελίδα 1 από 6

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός