25 Μαϊ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 30η Μαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προσφυγής κατά παρέκκλιση στη διαδικασία ανάθεσης μεμονωμένου τμήματος της υπ’ αριθ. Μ2018103 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2018-2020» και συγκεκριμένα της ΟΜΑΔΑΣ Ι για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016”.
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για τους διαγωνισμούς με τίτλο:

1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2018- 2020
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

25 Μαϊ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 90/19-04-2018 (ΑΔΑ:6ΚΙΙΩΞ1-ΓΧΓ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 28166/10476/2.5.2017 (ΑΔΑ:6ΘΩΖΟΡ1Κ-1Τ1) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και την πυρασφάλεια αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ Οδηγών

 [Γ’ (C) κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

2

ΕΩΣ

3 ΜΗΝΕΣ

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΥΕ Εργατών

Γενικών Καθηκόντων

 

18

ΕΩΣ

3 ΜΗΝΕΣ

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
 4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
 5. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης, δηλαδή, από την Τρίτη 29/5/2018 έως και τη Δευτέρα 4/6/2018.  Τα έντυπα  αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων θα διατίθενται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού: www.dpapxol.gov.gr.

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

1. τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών, η οποία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Δημοπρασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, βάσει των όρων που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10), για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στη συμβολή των οδών Αναστάσεως και Στρ. Κοκκόλα στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, για τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (Α.Τ.Μ.) Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

25 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

Τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο διετούς διάρκειας για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2018-2020», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Μ2018103 μελέτη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 2ετή διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 564.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη.

Η πίστωση θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, με το ποσό των 123.800,00€ για το έτος 2018 και σε αντίστοιχους με το ποσό των 248.000,00€ για το έτος 2019 και 192.400€ για το έτος 2020 σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

την προσφυγή κατά παρέκκλιση στη διαδικασία ανάθεσης μεμονωμένου τμήματος της υπ’ αριθ. Μ2018103 μελέτης και συγκεκριμένα της ΟΜΑΔΑΣ Ι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και παραπομπή τής κατά παρέκκλιση διαδικασίας ανάθεσης (Ν. 4412 άρθρο 6 παρ. 10), στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για λήψη σχετικής απόφασης.

Οι όροι του διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

25 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων “πραγμάτων” του Δήμου για το έτος 2018, με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο και μέλη αυτής, τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους:

 Τακτικά Μέλη:

 1. Αθανάσιο Χαρακτινιώτη
 2. Γεώργιο Τσουροπλή

 Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βασιλική Μπουφούνου
 2. Αγλαΐα Σουρανή

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

25 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την 5μελή επιτροπή διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο μέχρι τη λέξη της Δημοτικής περιόδου και η οποία θα απαρτίζεται από τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής ό τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος και μέλη αυτής τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους:

 • από την πλειοψηφία
 1. Αγλαΐα Σουρανό - Δημοτική Σύμβουλος
 2. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου - Δημοτική Σύμβουλος
 • από τη μειοψηφία
 1. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας - Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Νικόλαος Στάππας - Δημοτικός Σύμβουλος

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

24 Μαϊ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), στις 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: Επιστροφή Εγγύησης Λειτουργίας κυλικείου 2ου Γυμνασίου Χολαργού

Θέμα 2ο: Παραχώρηση Σχολικών Χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους

Θέμα 3ο: Παραχώρηση Σχολικού Χώρου στον Σύλλογο Κρητών

Θέμα 4ο: Παραχώρηση Σχολικού Χώρου στο EUDEC Greece.


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

24 Μαϊ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55),  στις 29/5/2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

 Θέμα 1ο:  Έγκριση Απολογισμού έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

24 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμoύ Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

24 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμoύ Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Σελίδα 1 από 189

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός