22 Ιαν 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ -ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και ΝΠΔΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ".

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

11 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση σχετικών πιστώσεων, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση για τις κάτωθι συμμετοχές:

1. της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και εορτασμούς εθνικών επετείων που διοργανώνει ο Δήμος μας (καλλιτεχνική επιμέλεια, μουσική διδασκαλία με τη συνοδεία πιανίστα και γενικότερα έγκαιρη και σωστή προετοιμασία της παιδικής χορωδίας του Δήμου για την συμμετοχή της στις εκδηλώσεις του Δήμου), η οποία θα εξειδικευθεί από τον Κ.Α. 15.6114.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, μέχρι του ποσού των 3.400,00€.

2. της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων του Δήμου σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και εορτασμούς εθνικών επετείων που διοργανώνει ο Δήμος μας (μουσική διδασκαλία, καλλιτεχνική επιμέλεια, καλλιτεχνική διεύθυνση από έμπειρο μαέστρο και με τη συνοδεία έμπειρου πιανίστα για την έγκαιρη και ορθή προετοιμασία της μικτής χορωδίας ενηλίκων προκειμένου να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου), η οποία θα εξειδικευθεί από τον Κ.Α. 15.6114.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, μέχρι του ποσού των 4.134,00€.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του αρμόδιου τμήματος, για το 2018 θα προβλεφθεί πίστωση ποσού 6.600,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0013 «Έξοδα παράστασης της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου» και ποσού 13.366,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0012 «Έξοδα Παράστασης της Χορωδίας Ενηλίκων του Δήμου».

Οι εγκρίσεις και οι διαθέσεις των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 θα γίνουν με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

11 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

1. την κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνολικού ποσού 52.780,71€, στις δύο Σχολικές Επιτροπές, ως ακολούθως:
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή:      0,610 x 52.780,71 = 32.196,23€
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή:    0,390 x 52.780,71 = 20.584,48€
                                                                   ΣΥΝΟΛΟ : 52.780,71€

2. τη διάθεση της πίστωσης ποσού 52.780,71€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0003 του προϋπολογισμού έτους 2017 (Π.Α.Υ. Νο 656/27-11-2017).


Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

05 Ιαν 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
- Αποδοχή Δωρεών, υπό μορφή Δωροεπιταγών, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

04 Ιαν 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90 (3ος όροφος) τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ., για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ: Ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων, σχετικά με την Οργάνωση, Προπαρασκευή και Προετοιμασία, της προγραμματισμένης στις 28 Ιανουαρίου 2018 Εκδήλωσης Μνήμης με τίτλο: «ΙΜΙΑ 2018».

Η Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Δημάκου.

04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:
την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού του επιπλέον ποσού που θα προκύψει από τη χρηματοδότηση του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:
A. την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις.
B. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την υποβολή της πρότασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 13/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι:

1. την αναβολή και επανεξέταση της περίπτωσης κοπής τεσσάρων (4) ελαιόδεντρων του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Αν. Ρωμυλίας 18 και Εθν. Αμύνης, κατόπιν της υπ’ αριθ. 23946/26-09-2017 αιτήσεως της κας Ελένης Ανδρέου.
2. την κοπή ενός (1) βραχυχίτωνα στο πεζοδρόμιο της οδού Κωνσταντινουπόλεως 24Α στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 27554/24-10-2017 αιτήσεως της κας Δέσποινας Ζιάκα, καθώς και την επισκευή τού πεζοδρομίου από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 96.719,53€, εκ των οποίων 77.644,62€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών), πρόβλεψη αναθεώρησης 355,00€, Φ.Π.Α. 24% 18.719,91€, ενώ η εργολαβικό ςύμβαςη όταν 96.719,53€.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τελικός), δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Σελίδα 1 από 170

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός