20 Ιουλ 2017

Θέμα : "ΕΗΔ- Αποδοχή Δωρεάς Αναπηρικού Αμαξιδίου"

 

                Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

1) Την με ΑΠ.27 18-7-2017 επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Χολαργού προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με θέμα τη δωρεά μεταχειρισμένου αναπηρικού αμαξιδίου.

Εισηγείται

Την αποδοχή της δωρεάς στη Σχολική Επιτροπή  του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Παπάγου, ο οποίος μετά από ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίαση της 19/3/2017, αποδέχτηκε τη δωρεά ενός μεταχειρισμένου αναπηρικού αμαξιδίου από την οικογένεια Σφακιώτη.

 

Αποφασίζεται ομόφωνα

Η αποδοχή της δωρεάς του αναπηρικού αμαξιδίου από το ΔΣ του 1ου ΓΕΛ Χολαργού στη  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι η τελευταία δεσμεύεται να το παραχωρήσει στο 1ο Λύκειο Χολαργού για αποκλειστική χρήση από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

20 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη 2η παράταση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου», στην ανώνυμη τεχνική εταιρεία «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ως αναδόχου του έργου, κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι 29.09.2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου», με ανάδοχο την ανώνυμη τεχνική εταιρεία «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», όπως συνάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) παρουσιάζει συνολική δαπάνη 33.901,53€ (με ΦΠΑ 24%) και δεν παρουσιάζει αλλαγή από την αρχική σύμβαση και τον 3ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, με ανάλωση ποσού -16,85€, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την παράταση του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών», μετά την υπ΄ αριθ. 16615/30.06.2017 αίτηση της εταιρείας «Σάββας Γεωργ. Καπελλάκος» ως αναδόχου του έργου, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι 12.11.2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται στο έργο: «Εργασίες επισκευής και αναβάθμιση αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών», σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 60 του Ν. 3669/08, αποτελούμενη από τους:

 1. Δημήτρη Άνθη - Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο

 2. Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως μέλος

 3. Απόστολο Φάρκωνα - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως μέλος

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση του από 26.06.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου του Δήμου, ως ακολούθως:

1. Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2015
προϋπολογισμού 12.576,04€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπουσα Άννα Πετροπούλου)

Πρόεδρος:

Γεωργία Παπαδοπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου

Αναπληρωτής:

Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Μέλος_1:

Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Ξανθή Αντωνοπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση του από 16.06.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργου του Δήμου, ως ακολούθως:

1. Εργασίες επισκευών - μονώσεων στο κυλικείο του κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου
προϋπολογισμού 27.600,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Δημήτριος Άνθης)

Πρόεδρος:

Στυλιανός Βαλής - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Αναπληρώτρια:

Πηγή Κρικοχωρήτη - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου

Μέλος_1:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού


2. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51
προϋπολογισμού 35.000,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Δημήτριος Άνθης)

Πρόεδρος:

Γεώργιος Παπαγεωργίου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρώτρια:

Αγγελική Δεληγιώργη - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Μέλος_1:

Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Ξανθή Αντωνοπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού


3. Συντήρηση και επισκευή Παιδικών Σταθμών, έτους 2014
προϋπολογισμού 188.000,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Δημήτριος Άνθης)

Πρόεδρος:

Αγγελική Δεληγιώργη - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Αναπληρωτής:

Γεώργιος Ανδρεδάκης - Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου

Μέλος_1:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού


4. Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 2015
προϋπολογισμού 12.575,70€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Δημήτριος Άνθης)

Πρόεδρος:

Αικατερίνη Πισιώτα - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Αναπληρωτής:

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μέλος_1:

Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Ξανθή Αντωνοπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

 

18 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 332,18€ από τους κάτωθι βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα:

 

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΟΣΟ

ΒΙΟΛΕΤΑ ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ

2005

54/07-12-2011

7,37

2007

56/07-12-2011

17,02

2008

57/07-12-2011

25,99

2009

59/07-12-2011

25,99

2010

61/07-12-2011

25,99

2011

53/07-12-2011

25,99

2012

114/29-11-2013

43,19

2013

118/29-11-2013

43,19

2014

85/23-10-2014

43,19

2015

154/30-09-2015

43,19

2016

119/08-12-2016

30,07

 

 

Σύνολο:  

332,18

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

18 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την επιστροφή τού ποσού των 350,00€ στον κο Νικήτα Σκοπελίτη του Μιχαήλ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και την πίστωση τού εν λόγω ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.8261.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

18 Ιουλ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

 1. τη συνεργασία με την επιλεγμένη τράπεζα Eurobank,

 2. την εγκατάσταση και χρήση μίας (1) τερματικής συσκευής P.O.S. για την διευκόλυνση των οφειλετών του Δήμου,

 3. τον ορισμό των αρμοδίων για την υπογραφή της Σύμβαση Συνεργασίας, για την αποδοχή καρτών του ενσύρματου τερματικού (P.O.S.) ως ακολούθως:

  1. Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Δήμου Παπάγου - Χολαργού,

  2. Χριστίνα Κανέλλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Παπάγου -Χολαργού,

 4. την εξουσιοδότηση των κάτωθι υπαλλήλων του Δήμου προκειμένου να υπογράψουν όποιο άλλο έγγραφο χρειαστεί για την προμήθεια και παραλαβή μίας συσκευής P.O.S. από την επιλεγμένη τράπεζα Eurobank:

  1. Ηλία Τσόπη, υπάλληλου του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,

  2. Χριστίνας Κανέλλου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,

 5. την έγκριση ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού εξυπηρέτησης του τερματικού P.O.S, στην επιλεγμένη τράπεζα Eurobank και την εξουσιοδότηση στους κάτωθι:

  1. Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Παπάγου - Χολαργού,

  2. Χριστίνα Κανέλλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Παπάγου -Χολαργού,

 

για το άνοιγμα του λογαριασμού και τις συναλλαγές που θα διενεργούνται.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Σελίδα 1 από 150

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός