19 Ιαν 2018

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την εισήγηση του Προέδρου.
 • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα


α. Τη ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018» και 

β. Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 295/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018» και οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2017225 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

19 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 87/2017 (ΑΔΑ: ΩΞΜΛΟΛΥΡ-Π54) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός αυτού για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

19 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

19 Ιαν 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων :


ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με την Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Βυζαντίου 61).
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Δρομολογίων Δημ. Συγκοινωνίας, που διέρχονται από τη Δ.Κ. Παπάγου.

 

Η Πρόεδρος
Μαρία Δημάκου

19 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επισκευών - μονώσεων στο κυλικείο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου -Χολαργού. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 27.02.2016, σύμφωνα με τη βεβαίωση υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 5735 περάτωσης εργασιών, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 10.03.2016 και με τελικό ποσό 15.939,42€ με  ΦΠΑ 23%.

Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73  του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

19 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

έγκρινει το από 24.11.2017 πρακτικό κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου του Δήμου, ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος:

Στυλιανός Βαλής - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Αναπληρωτής:

Θεόφραστος Πατεράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου

Μέλος_1:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

19 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την επιστροφή του ποσού των 1.000,00€ στην κα Ευθυμία Αναστασίου του Δημητρίου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και την πίστωση του εν λόγω ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.8261.0001 του προϋπολογισμού τού Δήμου, οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της δικαιούχου.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

17 Ιαν 2018

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/11 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οι.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) Υ.Α.

Συγκεκριμένα, η κλήρωση αφορά στον ορισμό των εξής τριμελών επιτροπών:

Α) Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών του άρθρου 136 παρ. 2 του Ν.4412/16 και

Β) Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας Υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σ’ αυτό, του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν.4412/16.

Στην κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) μελών (ένας -1- πρόεδρος και δύο -2- μέλη) μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι Μηχανικοί που υπάγονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου –Χολαργού. Στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας Υλικών, το ένα μέλος (ή πρόεδρος, αναλόγως του αποτελέσματος της κλήρωσης) θα είναι η επιβλέπουσα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ. 1 του Ν.4412/16,

Οι υπόλοιποι Μηχανικοί, υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω επιτροπή είναι οι κάτωθι: 

 

 1. Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 2. Απόστολος Φάρκωνας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
 3. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 4. Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός
 5. Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός
 6. Άννα Πετροπούλου , Τοπογράφος Μηχανικός
 7. Ξανθή Αντωνοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός

 

Θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/11 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οι.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) Υ.Α.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90, Παπάγου -2ος όροφος).

Αντίγραφο του παρόντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ. 

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

17 Ιαν 2018

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/11 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οι.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) Υ.Α.

Συγκεκριμένα, η κλήρωση αφορά στον ορισμό των εξής τριμελών επιτροπών:

Α) Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών του άρθρου 136 παρ. 2 του Ν.4412/16 και

Β) Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας Υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σ’ αυτό, του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν.4412/16.

Στην κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) μελών (ένας -1- πρόεδρος και δύο -2- μέλη) μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι Μηχανικοί που υπάγονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου –Χολαργού.

Στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας Υλικών, το ένα μέλος (ή πρόεδρος, αναλόγως του αποτελέσματος της κλήρωσης) θα είναι η επιβλέπουσα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ. 1 του Ν.4412/16,

Οι υπόλοιποι Μηχανικοί, υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω επιτροπή είναι οι κάτωθι: 

 

 1. Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 2. Απόστολος Φάρκωνας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
 3. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 4. Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός
 5. Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός
 6. Άννα Πετροπούλου , Τοπογράφος Μηχανικός
 7. Ξανθή Αντωνοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός

 

Θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/11 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οι.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) Υ.Α.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90, Παπάγου -2ος όροφος).

Αντίγραφο του παρόντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ. 

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

16 Ιαν 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση  εγκαταστάσεων Υποσταθμών Μέσης Τάσης και Γεννητριών (Η/Ζ) του Δήμου».

 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Κ. Κωνστάντιος) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη16 Ιανουαρίου 2018 έως Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Σελίδα 1 από 18

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός